Arrangementer / Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

 
 
 
 

Formanden, Kaj Bentsen aflægger beretning for 2016.
 
Referat af Dragsholm Lokalhistoriske Forenings generalforsamling tirsdag den 21. marts 2017 på Asnæs Bibliotek ”Aksen”.

36 personer deltog i generalforsamlingen, og man startede med at synge ”Det er i dag et vejr”. Formanden, Kaj Bentsen, bød velkommen, og derefter gik man over til dagsordenens første punkt:

Valg af dirigent.

Lene Vejlø, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet..

Formandens beretning.
Formanden tog udgangspunkt i året 1946, ”men bare rolig, så lang bliver beretningen ikke, men 1946 var det år der i Danmark blev født flest børn, hvilket må betyde at 2016 var året, hvor flest fyldte 70 år. Nu er det jo ikke sådan, at man skal være 70 år for at interessere sig for lokalhistorie, eller historie i det hele taget, men jeg fornemmer man helst skal være noget der op ad. – Jeg tror ikke, det er mig alene, der oplever, at de unge, det vil sige, dem der er omkring 50, de bliver fjerne i blikket, hvis man forsøger at fortælle lidt fra svundne tider. – Men hold jer nu ikke tilbage for, i det mindste, at skrive nogle ting ned, så vores efterkommere har noget at forholde sig til, - det er her lokalhistoriske foreninger kommer ind i billedet, - tænk hvis ingen havde skrevet noget, eller der ikke fandtes kirkebøger, folketællinger og meget andet der kunne belyse historien, og ingen tog sig af, at samle og arkivere forskelligt materiale for eftertiden.”

Herefter gik formanden over til at berette om alle de aktiviteter, foreningen havde haft i 2016, og som tidligere har været omtalt i Arilds Tidende eller på hjemmesiden dragsholmlokalhistorie.dk, så de bliver derfor ikke gentaget her.

Til slut rettede Kaj Bentsen en tak til bestyrelse og suppleanter for et godt samarbejde: ”det er altid rart at mærke den gode stemning, når vi mødes.

Tak til Jens Hjorth og Aksens personale i øvrigt for en velvillig indstilling til vores forening.

Tak til annoncører i vores blad ”Arilds Tidende ” uden annoncer ville det blive svært at udgive bladet i så høj en kvalitet.

Tak til alle vore medlemmer og det fine fremmøde, der har været til vore arrangementer i år 2016.

Jeg vil gerne slutte med, at ønske alt det bedste for Dragsholm Lokalhistorisk Forening.

Tak for ordet !! ”


Beretningen blev herefter godkendt uden bemærkninger.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Kasserer, Karin Pedersen, gennemgik grundigt foreningens regnskab, som var omdelt. Det udviste et underskud på kr. 7.037,-, hvilket bl.a. skyldes et mindre salg af bøger end forrige år, hvor foreningen udgav en bog. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som herefter godkendtes.

Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Kaj Bentsen, Karin Pedersen og Henrik Nielsenvar på valg. Kaj Bentsen ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Kirsten Andersen som bestyrelsesmedlem. Karin Pedersen og Henrik Nielsen genvalgtes.

Valg af suppleanter.

Birte Pedersen ønskede ikke genvalg, og Kirsten Andersen blev indvalgt som bestyrelsesmedlem. i stedet nyvalgtes Marianne Halberg og Vagn Aage Larsen.

Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant.

Jens Jensen og Grethe Olsen blev genvalgt. Lena Klausen genvalgtes til bilagskontrolalntsuppleant.

Fastlæggelse af kontingent.

Uændret kontingent vedtaget som følger:

Enkeltmedlemmer kr.100 - Par kr. 150 - Firmaer og institutioner kr. 250.

Eventuelt.

Efter generalforsamlingen og kaffen fremførte Verner Jensen en monolog som baronen på Dragsholm. Monologen var skrevet i 1973 ved Lammefjordens 100 års jubilæum og var på vers og blev fremført meget fornøjeligt af Verner Jensen, som også var iklædt baronens kostume, så man næsten troede på, at han var steget ned fra soklen.

Inden forsamlingen gik hver til sit, sang man aftensangen ”Der står et slot i Vesterled”.

Referent og fotos:

Bente Mohrbutter.


 
Dragsholm Lokalhistoriske Forening