Arrangementer / Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

 
Formanden Birte Hansen takker Annalise Waldstrøm for fortællingen.

Referat af Dragsholm Lokalhistoriske Forenings generalforsamling tirsdag den 20. marts 2018 på Asnæs Bibliotek ”Aksen”.

48 personer deltog i generalforsamlingen, og man startede med at synge ”Det er i dag et vejr”. Formanden, Birte Hansen, bød velkommen, og derefter gik man over til dagsordenens første punkt:

Valg af dirigent.

Lene Vejlø, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet..

Formandens beretning.
Beretningen over årets mange aktiviteter blev godkendt uden bemærkninger.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kasserer, Karin Pedersen, gennemgik grundigt foreningens regnskab, som var omdelt. Det udviste et underskud på kr. 4.805,-. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som herefter godkendtes.

Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Dede Bemberg, Birte Hansen, Marianne Petersen og Bente Mohrbuttervar på valg. Bente Mohrbutter ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Linda Bach Larsen som bestyrelsesmedlem. Dede Bemberg, Birte Hansen og Marianne Petersen genvalgtes.

Valg af suppleanter.

Vagn Aage Larsen og Marianne Halberg genvalgtes.

Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant.

Jens Jensen og Grethe Olsen blev genvalgt. Lena Klausen genvalgtes til bilagskontrollantsuppleant.

Fastlæggelse af kontingent.

Uændret kontingent vedtaget som følger:

Enkeltmedlemmer kr.100 - Par kr. 150 - Firmaer og institutioner kr. 250.

Eventuelt.

Birte takkede Bente for hendes 10 år som sekretær.

Ole Holst foreslog, at der afholdes en tur til Historiske Dage i Øksnehallen til næste år.

Efter generalforsamlingen og kaffen fortalte Annalise Waldstrøm om tiden, da hun som 13-årig kom til Asnæs. Om den første tid på kroen og om de forretninger, der eksisterede i Asnæs på den tid. En god og nostalgisk fortælling.

Inden forsamlingen gik hver til sit, sang man aftensangen ”Nu er jord og himmel stille”.


Referent: Bente Mohrbutter.


Dragsholm Lokalhistoriske Forening