Arrangementer / Ældre arrangementer

Ældre arrangementer

Tirsdag den 11. marts 2014: ordinær generalforsamling i Aksen

Formanden, Birrit Petersen, aflægger beretning
Formanden, Birrit Petersen, aflægger beretning.
 
Formanden, Birrit Petersen, aflægger beretning.
 
Referat af Dragsholm Lokalhistoriske Forenings generalforsamling tirsdag den 11. marts 2014 på Asnæs Bibliotek "Aksen".

34 personer deltog i generalforsamlingen, og man startede med at synge "Velkommen lærkelil". Formanden, Birrit Petersen, bød velkommen, og derefter gik man over til dagsordenens første punkt:

Valg af dirigent.

Lene Vejlø valgtes til dirigent, og hun kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Formandens beretning.
"Der er sket mange ting i Dragsholm Lokalhistoriske Forening i de seneste år, og 2013 har da også  været værd at bemærke, idet flere er blevet opmærksomme på, at der hjælp at hente, når der skal findes slægtninge, derfor tak til jer, der kommer på Arbejdseftermiddagene i vinterhalvåret og hjælper med og få sat billeder i system og Slægtsforskningen, hvor vi er så heldige at have flere eksperter, som er villige til at give gode råd. Der er en gruppe, som har helt styr på Dragsholm Kommunes Historie. Interviewgruppen, der er for nylig indkøbt en diktafon mere, det er en god måde at få ældre til at fortælle om deres liv, håber der er flere, der har lyst til det... Rute 21, der har vi været så heldige at have Eva og Poul Eivind Christensen til at tage billeder om hele forløbet. Kvinders valgret 100 år i 2015, der sidder nogle friske damer og skriver om dette.

Stor blev gl�den, da Aksen fik sit k�kken installeret, nu kan der laves kaffe i litervis, og der vaskes op p� en nem m�de - super godt.

Fredag d. 11 januar : Hellig Tre Konger fest i Vallekilde - H�rve Fritidscenter 47 pers deltog , det blev en festlig aften, god mad + underholdning som Bente Eskesen ( Dragsholm Revy ) stod for F�rst en fort�lling af Johs M�llehave ( Helligtrekonger) s� 3 lette nr. om en gammel dame, der var glad for dyr, en let beruset dame i brugsen, en gymnastikl�rer, s� vi m�tte i gang med �velser.

Tirsdag d. 23 april. Foredrag med Henning Lindhardt. om bes�ttelsen, sabotagen ved F�revejle, v�bendepotet p� Dragsholm, flyvepladsen ved Sidinge, v�benmodtagelsen i K�rup skov + Kongs�re skov, Frihedsk�mperen der blev skudt i Asn�s, et meget sp�ndende foredrag, Henning Lindhardt var opvokset i H�jby.

Den 4 april, tog Birte, Bente og jeg til Bobjergcentret, for at vise mapper med billeder og fra pc., 

Tirsdag d. 28 maj. Bes�gte vi Vallekilde H�jskole, hvor Forstander Torben Schmidt Hansen tog imod os, vi blev samlet i foredragssalen, hvor vi fik en udf�rlig historie om skolen samt vist sm� klip fra gamle film 1944 og 1969, derefter var der rundvisning b�de inde og ude, aftenen sluttede af med kaffe og �blet�rte..

Torsdag d. 20 juni. Bes�g p� Pumpestationen, med foredrag og film om Lammefjorden og Pumpestationen. Sp�ndende aften med Arne Andersen, som er en rigtig god fort�ller og hans viden om dette er stor, imens kaffen blev nydt af 50 bes�gende, blev der ogs� givet svar p� sp�rgsm�l.

Tirsdag d. 6 august . Byvandring i Vindekilde v/ Vagn Slott Andersen. Vi fik kort fortalt Vindekildes historie, s� et bes�g ved R�deg�rd - derefter til den gamle skole, forbi malkepigestien der f�rte til Dragsholm , Hvideg�rd , hvor der engang havde v�ret vandm�lle, der havde ogs� engang boet en jordmoder, politi ,bager, samt forskellige h�ndv�rkere, efter byrundturen, k�rte vi til Vejrh�jg�rd, hvor vi havde f�et lov at sidde i vognporten og drikke vores medbragte kaffe og nyde udsigten til Solens sidste str�ler..Vagn Slott Andersen har v�ret med til at skrive bogen om Vindekilde.

Tirsdag d. 24 september. Film om husmandsbev�gelsen, den unge mand klarer sig ikke i storbyens kamp om arbejdspladserne i depressionens 30'ere og vender tilbage til landet og f�r etableret et husmandsbrug,

L�rdag d. 12 oktober. Aktivitetsdag i Asn�s Centret, der er altid stor interesse for billeder, og det sker at der bliver genkendt personer, det er en stor hj�lp for os.

I et par år har foreningen ogs� v�ret at finde p� Aksen ved Kulturnatten sidst i oktober.

Tirsdag d. 29 oktober: journalist Torben Andersen fra Nordvestnyt: Foredrag : Helte og Skurke i Odsherred, det omhandlede det politiske fra 1800 tallet, foredraget var bygget p� materiale fra historikere i 1920 - 30 . Torben Andersen er ogs� kendt fra avisens fort�llinger om l�rdagen ( P� kant med lov og befolkning ---magtmisbrug i Odsherred)

Onsdag d. 11 December . Juleafslutning i arbejdsgrupperne. med gl�gg og �bleskiver, der blev sunget julesange, Jens Hjorth l�ste en historie...hyggelig eftermiddag..

Kommende arrangementer i 2014

Helligtrekongersfesten 10 januar er afholdt i Vallekilde-H�rve Fritidscenter med 47 deltagere, det var en festlig aften, med god mad, underholdning af Karen og Flemming, popul�re sange for vores �rgang + f�llessang. Aftenen sluttede af med kaffe og lotteri.

Tirsdag d.28 januar. er afholdt. Forhenv�rende L�rer Tornen Larsen, F�revejle, emne Dit Odsherred - mit Odsherred.

Tirsdag. 11 marts generalforsamling. Film: P� tur i Odsherred.

Tirsdag d. 13 maj. Tur til Vejrh�jg�rd, hvor forpagter Carl Haagensen vil give sig tid til at fort�lle om omr�det og Geo Park m.v. det er ogs� planen at g� til Stubberup skov.

Juni: Byvandring i Vejleby, det er ikke helt faldet p� plads..

September: Holb�k og omegns Musikskole .

Sidst i oktober: Kommer forhenv�rende l�rer Torben Larsen, F�revejle, med 2. del af hans foredrag

Tirsdag d. 25 november kl. 19.00. foredrag med Ole S�nnichsen `Rejsen til Amerika`. Der opkr�ver foreningen 50 kr. for medlemmer og 75 for ikke medlemmer."

Beretningen godkendtes herefter.

Freml�ggelse af det reviderede regnskab.

Kasserer Ejnar Larsen fremlagde foreningens regnskab, der udviste et overskud p� kr. 4.402,-.. Regnskabet godkendtes herefter.

Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Dede Bemberg, Birrit Petersen og Bente J�rgensen genvalgtes som bestyrelsesmedlemmer.

Lisbeth Jensen �nskede ikke genvalg, i stedet valgtes Marianne Petersen.

Valg af suppleanter.

Birte Petersen genvalgtes og Birthe Hansen valgtes som ny suppleant.

Valg af revisorer og en revisorsuppleant.

Erik Hansen og Inga Bach genvalgtes til revisorer, og Lena Klausen genvalgtes til revisorsuppleant.

Fastl�ggelse af kontingent.

U�ndret kontingent vedtaget som f�lger:

Enkeltmedlemmer kr.100 - Par kr. 150 - Firmaer og institutioner kr. 250

Eventuelt.

Formanden, Birrit Petersen, takkede medlemmerne for at st�tte op om foreningens arrangementer, og takkede ogs� Jens Hjorth og bibliotekets �vrige personale for deres hj�lp, ogs� med det tekniske. Ligeledes tak til dirigenten, Lene Vejl�. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og for at v�re gode til at hj�lpe hinanden.

Efter generalforsamlingen var der kaffe med Birtes altid gode hjemmebagte kringle. Derefter vistes stumfilmen: "P� tur i Odsherred" fra ca. 1950.

En hyggelig aften med en veloverst�et generalforsamling i "god ro og orden" sluttede med, at man sang "Det er i dag et vejr".

Referent:

Bente J�rgensen.

Tirsdag den 28. januar i Aksen, Biblioteket i Asnæs: "Mit Odsherred - og dit"

Et af Torben Larsens billeder fra Odsherred
Et af Torben Larsens billeder fra Odsherred.
 
Torben Larsen
Torben Larsen.
 
"Mit Odsherred - og dit"
"Mit Odsherred - og dit".

Den 28. januar afholdt Dragsholm lokalhistoriske Forening et foredrag "Mit Odsherred - og dit" med Torben Larsen, forhenv�rende l�rer p� F�revejle Centralskole, som fortalte i ord og og billeder om sine for�ldres Odsherreds-sl�gter, nedslag i Odsherreds historie og om mennesker og begivenheder p� sin vej.

Torben Larsen havde samlet utrolig meget stof og mange billeder af sin familie. Hans mor og far, stammede begge fra Vig. Torben var da ogs� lidt i tvivl om, vi kunne n� at h�re om det hele. For�ldrene havde k�bt en k�bmandsforretning i B�gelunde ved Sk�lsk�r, hvor Torben og hans 3 s�skende kom til at vokse op. Vi h�rte om Torbens barndom og skolegang, og om den l�rer, der allerede dengang, blev �rsag til, at Torben ville v�re l�rer. Han kom p� Ollerup gymnastikh�jskole 1963-64. Derefter p� Vordingborg Seminarium. Blev gift med Ingrid, som ogs� har v�ret l�rer p� F�revejle Centralskole, i 1968. Derefter soldat, og sin f�rste ans�ttelse som l�rer fik Torben i Svinninge i 3 �r, derefter ligesom Ingrid ved F�revejle centralskole resten af deres arbejdsliv. Torben blev ogs� skolebibliotekar, og har/har haft flere hverv i den forbindelse.

Torbens familie stammer fra Odsherred, fra Vig, og han var derfor godt kendt med omr�det. Han har taget mange billeder fra Odsherred, der ogs� er blevet bragt i avisen. Nogle var udstillet til foredraget. Torbens farfar var Jens Laurits Larsen, der var t�mrermester i Vig. Cementvejen kom til at g� lige tv�rs over hans farfars baghave, s� huset l� p� den ene side og urtehaven p� den anden. Torbens far, Kaj, havde 2 s�skende: Anker, der blev skr�ddermester i Vig og s�steren Ragna. Torben fortalte meget interessant om sin sl�gt i Odsherred og havde ganske rigtigt meget mere stof, end vi kunne n�, s� m�ske kommer der en nr. 2 aften med Torben Larsen.

Bente J�rgensen

Fredag den 10. januar 2014, kl. 18,00: Hellig Tre Kongers fest i Vallekilde-Hørve Fritidscenter

Karen og Flemming underholdt
 
Karen og Flemming underholdt
Karen og Flemming underholdt.

Fredag den 10 januar afholdt Dragsholm Lokalhistoriske Forening Helligtrekongersfest i Vallekilde-H�rve Fritidscenter med 47 deltagere. Vi startede med en sang og og n�d s� Fritidscentrets gode mad. Imens var der en livlig snak ved bordene og senere kom Karen og Flemming og sang nogle popul�re sange for os og med os, idet der var f�llessang efter Karen og Flemmings medbragte sanghefter. Derefter drak vi kaffe, og igen i �r var der lotteri med gode gevinster. Kl. blev 22,30 inden den hyggelige aften sluttede

Fredag den 1. november om aftenen: Dragsholm lokalhistoriske forening deltog i Kulturnatten i Aksen, med en stand, hvor der var god interesse for de udstillede bøger og blade

God interesse for lokalhistorien
God interesse for lokalhistorien.
 
Og også hos slægtsforskerne
Og også hos slægtsforskerne.

Tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19,00: Foredrag om "Skurke og Helte" v. journalist Torben Andersen

"Skurke og Helte"
 
Torben Andersen
Torben Andersen

Den 29. oktober havde Dragsholm lokalhistoriske Forening indbudt til foredrag med journalist, cand. mag., Torben Andersen, om Helte og Skurke i Odsherred, d.v.s. den politiske del, som jo ogs� er en del af lokalhistorien. Der er mange politiske historier, der ikke er blevet fortalt endnu.

Den ene del er om den gamle historie fra 1800-tallet, hvor Odsherred var et politisk radikalt omr�de og folk var meget venstreorienterede. Den anden del er baronens rolle i Odsherred, baronen overstr�ler alle i lokalhistorien. Der er andre der har fortalt historierne f�r, men man har savnet en r�d tr�d i Odsherred.
Foredraget bygger p� materiale fra historikere i 1920-30'erne og p� et nyt materiale, et speciale fra 1973 af Else Marie Lindblom, som har unders�gt baronens forhold til sine b�nder. Man har ikke haft adgang til hendes speciale f�r, fordi det har ligget p� K�benhavns Universitet i 40 �r. Men Torben Andersen fik overtalt Else Marie Lindblom til at sende sit speciale til ham, det indeholder den f�rste grundige unders�gelse af baroniets �konomi. Desuden bygger foredraget p� arkivstudier og avisl�sning.
Torben Andersen fortalte meget grundigt og interessant om de politiske og sociale fronter, der stod h�rdt overfor hinanden i 1800-tallet. Man kan konkludere, at der var b�de �helte og skurke�: henhv. bondevennerne og de nidk�re byfogeder og de store jordbesiddere. Foredraget var virkelig gennemarbejdet og meget sp�ndende og oplysende, man fik rigtig lyst til at vide mere om de lokale personer, der blev n�vnt i foredraget.
Bente J�rgensen.

Lørdag den 12. oktober 2013, kl. 10,00: aktivitetsdag i Asnæs Centret

aktivitetsdag i Asnæs Centret
 
aktivitetsdag i Asnæs Centret
 
Traditionen tro holdt Dragsholm Lokalhistoriske Forening aktivitetsdag i Asn�s Centret p� den f�rste l�rdag i efter�rsferien. Som s�dvanlig var der mange, der var interesserede i de fremlagte mapper med "ukendte" billeder, og mange navne blev fundet og enkelte rettet, s� der var tr�ngsel om mapperne..

Som eksempel kan n�vnes billedet fra et beboerm�de i Engelstrup forsamlingshus i 1993, som blev bragt og omtalt i Odsherredskysten i uge 41. Her havde man enkelte navne, men mange flere blev genkendt.

Foreningen solgte ogs� mange af sine b�ger, blade og kort, og fik ogs� flere nye medlemmer samt en god snak om lokalhistorien. P� aktivitetsdagen ser man mange gengangere fra �r til �r, folk m�des og finder sammen i snak om billederne og om gamle dage. Men der er kommer ogs� rigtig mange, der ikke er fastboende, men som alligevel interesserer sig for vores dejlige omr�de, det er en hyggelig formiddag, hvor folk giver sig god tid ved vores stand.

Bente J�rgensen

Tirsdag den 24. september 2013, kl. 19,30: Lokalhistorisk filmaften

Den lokalhistoriske filmaften i Aksen den 24. september
Den lokalhistoriske filmaften i Aksen den 24. september 2013

Den lokalhistoriske filmaften i Aksen den 24. september 2013 blev en stor succes. Aftenens program var to film af hver en halv times varighed. Den f�rste var ・Mulden drager・ fra 1942 ・ der med udgangspunkt i de husmandsbrug, der i 1930erne blev opf�rt p� Dragsholm Hovedg�rds tidligere jordtilligender, skildrer, hvordan en ung str�bsom mand og hans hustru bliver ejere af et husmandssted.

Den anden film ved Asn�sfotografen S�ren Bay handlede om livet p� H�ve sanatorium engang i 1940erne. Sanatoriet , der blev stiftet i 1910 var ejet af Frederiksberg Kommune og var beregnet p� s�kaldt kirtelsvage b�rn. Aftenen var en stor succes med en fyldt sal af interesserede og begejstrede tilskuere.

Tirsdag den 6. august 2013, kl. 19,00: byvandring i Vindekilde v. Vagn Slott Andersen

byvandring i Vindekilde v. Vagn Slott Andersen
 
På parkeringspladsen
På parkeringspladsen

Ved Rødegaard
Ved Rødegaard

Kaffe i vognporten ved Vejrhøjgaard
Kaffe i vognporten ved Vejrhøjgaard

Byvandring i Vindekilde den 6. august.

P� en rigtig dejlig sommeraften m�dtes 26 deltagere p� parkeringspladsen i Vindekilde med Vagn Slott Andersen, der havde lovet at guide os, og han startede med kort at fort�lle om Vindekildes historie. Derefter bes�gte vi g�rdhaven ved R�deg�rd ・ derfra videre til den gamle skole, forbi Malkepigestien, der gik til Dragsholm. Ved stien l� indtil 1767 en kro, som derefter blev flyttet til Kroenborg.

Derfra videre til Hvideg�rd, der l� overfor R�deg�rd, her var en vandm�lle frem til 1840, der er nu kun en lille branddam tilbage. Lidt l�ngere fremme havde v�ret jordemoderbolig, politistation og bager, samt de forskellige h�ndv�rkere, der havde v�ret i byen, det sidste var Konditoriet, der lukkede i 1975.

Baron G.F.O. Zytphen-Adeler var en foregangsmand, som gjorde meget godt for godsets arbejdere, bl. a. oprettede han en brugsforening og et Asyl, hvor f�rst b�rnene blev passet og senere de �ldre trofaste arbejdere.

P� vej til Vejrh�jg�rd ligger Brydebjerg, der er Adelersl�gtens gravm�le, men der var ikke tid til bes�g, for kaffen ventede i en vognport p� Vejrh�jg�rd med en fantastisk flot udsigt, og selv om familien Haagensen havde travlt med at h�ste, f�lte vi os meget velkomne.

Aftenen sluttede med flere sp�ndende oplysninger, og til sidst formandens ros og stor tak til Vagn Slott for en meget vel tilrettelagt og sp�ndende rundvisning, og jeg tror, at flere fik lyst til at l�se bogen om Vindekilde igen, eller k�be den.

Birte.

Torsdag den 20. juni 2013 kl. 19,00: Besøg på Audebo Pumpestation

Flot fremmøde for at høre Arne Andersen
Flot fremmøde for at høre Arne Andersen.
 
Så er kaffen klar
Så er kaffen klar.
 
Kaffepause
Kaffepause.
 
Arne Andersen modtog en gulerod som tak for det gode samarbejde
Arne Andersen modtog en gulerod som tak for det gode samarbejde.

Torsdag d. 20. juni bes�gte ca. 50 voksne og b�rn Audebo Pumpestation, og alle havde en rigtig god og interessant aften, der startede med, at Arne Andersen viste film og samtidig fortalte meget levende om den indd�mmede Lammefjords tilblivelse og historie helt op til vore dage, og derefter besvarede mange sp�rgsm�l fra deltagerne.

Efter en kaffepause, som mange n�d uden for i det gode vejr, gik alle videre til museet med de mange billeder og plancher, som satte megen snak i gang, og hvor man, efter at have set det, s� bedre kan forst�, hvor fantastisk og stort et projekt det er.

Nede i pumperummet, kunne man beundre de store flotte pumper, og alt det nypudsede messing og kobber, det er utrolig flot vedligeholdt alt sammen.

Til sidst samledes alle igen, og Arne Andersen besvarede endnu flere sp�rgsm�l, og derefter var en vellykket aften slut, med gratis deltagelse for alle, arrangementet blev finansieret ved salg af kaffe og kage.

Tirsdag den 28. maj 2013: Besøg på Vallekilde Højskole

Torben Schnidt Hansen, Vallekilde Højskole
Torben Schnidt Hansen, Vallekilde Højskole

Vallekilde Højskole, set fra parken
 
Vallekilde Højskole, set fra parken
Vallekilde Højskole, set fra parken.

Dragsholm lokalhistoriske forening p� Vallekilde H�jskole.

Tirsdag den 28. maj var Dragsholm lokalhistoriske Forening p� bes�g p� Vallekilde H�jskole. Forstander Torben Schmidt Hansen tog imod os og startede med at fort�lle om skolens historie fra dens start i 1865 og ogs� noget om nutiden. Foredraget varede 1 times tid, og indeholdt ogs� et par sm� klip fra nogle gamle film fra 1944 og 1969. Det var sp�ndende at se forskellen p� bl.a. elevernes p�kl�dning i l�bet af de 25 �r.

Derefter viste Torben Schmidt Hansen rundt p� skolen, og vi var ogs� en tur i parken og nyde den storsl�ede udsigt over markerne. Til sidst drak vi kaffe med �blet�rte til, det var en god aften p� dette sted med s� meget historie.

Bente J.

Tirsdag den 23. april 2013, kl. 19,00: Foredrag med Henning Lindhardt på Asnæs Bibliotek

Henning Lindhardt
Henning Lindhardt.
 
Deltagere - foredrag

Igen har Dragsholm Lokalhistoriske Forening afholdt et meget velbes�gt arrangement i Aksen, Asn�s Bibliotek, idet ca. 90 deltagere var m�dt op for at h�re Henning Lindhardt fort�lle om modstandsbev�gelsen i Odsherred under krigen. Henning Lindhardt var selv meget glad for det store fremm�de, specielt da det var 3. gang han holdt foredrag i Asn�s og flere andre steder i n�rheden.

Henning Lindhardt er efterkommer af en af frihedsk�mperne, idet hans far, Holger Lindhardt, aktivt deltog i den lokale modstandsbev�gelse. Holger Lindhardt var l�ge i H�jby fra 1940-1950 og havde bolig og praksis i H�jby Hovedgade 86.

Henning Lindhardt fortalte bl.a. om en jernbanesabotage i F�revejle, som blev udf�rt af �ge R�mer og Bill Hansen. Da denne mission var forbundet med stor risiko, mente gruppen, at det var bedst at netop de to udf�rte arbejdet, da de var ungkarle og endnu ikke havde stiftet familie.

Han fortalte bl.a. ogs� om flygtningeruterne fra Odden og Sonnerup Skov til M�lle i Sverige. Det var en lang og farlig vej for flygtningene at rejse fra K�benhavn til Odden. Kommunikationen mellem K�benhavn og Odden gik gennem Holger Lindhardt, der meddelte kontakten p� Odden, at han havde et antal mink, som han ville s�lge (han havde en lille minkfarm i baghaven, s� det l�d trov�rdigt nok). Turen varede ca. 7 timer. Inden flygtningene blev sejlet til Sverige, var de indlogeret p� pensionater p� Odden og i Klint.

Endvidere fortalte Henning Lindhardt om en v�bennedkastning i Kongs�re Skov i april m�ned 1945. Den danske radiosender fra London sendte en hilsen til Stig, som var kodeordet for denne nedkastning. Nedkastningen af containerne var ikke helt pr�cis, s� nogen landede i tr�toppene, hvilket gav et meget stort ekstraarbejde med at f� de tunge containere ned fra tr�erne inden det blev lyst. Containerne blev l�sset p� lastbiler og k�rt til opbevaring hos Jens Kaas i Asmindrup til senere fordeling. En del v�ben blev efterf�lgende k�rt til Lums�s, hvor de blev skjult i en mose, men herfra forsvandt de p� mystisk vis dagen efter.

Henning Lindhardt ledsagede sit foredrag med mange gamle billeder, og de mange fremm�dte stillede efter foredraget mange interesserede sp�rgsm�l til Henning Lindhardt, det var en rigtig god og sp�ndende aften.

Tirsdag den 12. marts 2013, kl. 19,00: Ordinær generalforsamling afholdes på Asnæs Bibliotek

Et udsnit af de 36 deltagere i generalforsamlingen
Et udsnit af de 36 deltagere i generalforsamlingen.
 
Nogle af de genstande der skulle gættes i Fup eller Fakta konkurrencen, som blev forestået af Torben Jensen.
Nogle af de genstande der skulle gættes i Fup eller Fakta konkurrencen, som blev forestået af Torben Jensen.
 
Resultatet af konkurrencen gøres her op af Torben og Bente
Resultatet af konkurrencen gøres her op af Torben og Bente.

Referat af

Dragsholm Lokalhistoriske Forenings generalforsamling tirsdag den 12. marts 2013 p� Asn�s Bibliotek, "Aksen". 36 personer deltog i generalforsamlingen, og man startede med at synge "Det er i dag et vejr". Formanden, Dede Bemberg, b�d velkommen, og derefter gik man over til generalforsamlingen:

Lene Vejl� valgtes til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


Formandens beretning.

"Engang var sl�gtsforskning en hobby, der var forbeholdt pensionister med god tid til arkivbes�g.

Men da Statens Arkiver for 10 �r siden begyndte at digitalisere kirkeb�ger og folket�llinger p� Arkivalier - online, blev jagten p� forf�drene pludselig en sport for alle med en computer og internetforbindelser.

Sl�gtsforskning kan ske hjemme fra sofaen, og vi slipper for at bruge timevis p� transport og ekspeditionstider.

Der er ingen tvivl om, at Arkivalier-online radikalt har �ndret den m�de, der sl�gtsforskes p� i Danmark.

Et nyt Arkivalier-online gik i luften i efter�ret i 2012,

Fremover bliver det endnu lettere at se og bruge arkivalier direkte p� nettet for det store antal interesserede, der hver dag benytter Arkivalier-online til at se indscannede kirkeb�ger, folket�llinger og andre arkivalietyper.

I l�bet af andet halv�r 2012 og f�rste halv�r af 2013 lancerer Statens Arkiver en ny og forbedret udgave af Arkivalier-online.

Ny Arkivalier-online kommer til at ligge i helt nye websider, der ikke kr�ver, at der installeres noget p� brugernes computer og som kan anvendes p� �de Windows, mac og tablets som fx iPad.

Det bliver mere enkelt at s�ge efter akivalier, og der kommer opdateret vejledninger til alle arkivalier typer, det hele f�r et nyt layout.

Det vil betyde den nye version af Arkivalier-online bliver lanceret ad 3 omgange i l�bet efter�ret 2012 og for�ret 2013.

P� trods af alt det "nymodens" eller m�ske mere p� grund af alt det, er det stadigt meget vigtigt at foreninger som vores eksisterer, hvor vi med samme interesse kan m�des og med stolthed i stemmen kan fort�lle "jeg fandt min tip tip tip oldemor eller -far".

Og lokalhistorien har vi her lige under os, her er nok det bedste sted at forske i den.

Det er for mig klart, at med den udvikling, som hele omr�det er inde i for �jeblikket, sker der store forandringer for foreningen og dermed bestyrelsens rbejde.

Vi er nu en forening med ca. 450 medlemmer.

Vi har den gl�de, at ca. 30 - nogen gange flere - m�der op om onsdagen - hvor mange forskellige emner bliver taget op. Meget aktive deltagere som g�r et stort stykke arbejde for arkivet og foreningen. En utrolig dejlig snak deltagerne imellem, stor hj�lpsomhed, hygge - sang - og kaffe med Birtes hjembagte kager. Det kan kun g� godt. Og det g�r det.

Der er ogs� sket meget i foreningen de sidste 5 �r, foreningen har f�et sin egen hjemmeside p� internettet. Vi har f�et vores eget blad. Vi har investeret i digitalkamera til hj�lp for arkivet, og i en diktafon s� vi kan interviewe forskellige mennesker og gemme deres historier i arkivet

Desuden har vi billedregistrerings-gruppen, som ogs� hj�lper arkivet.

S� i �r har vi ved flittige menneskers hj�lp lavet et meget stort arbejde for arkivet - stort tak for hj�lpen til dem. Det er jo foreningens form�lsparagraf, s� det er fint vi opfylder den s� flot.

Vi har f�et sangb�ger. Vi har f�et kaffekander og krus og meget andet. Alt skal naturligvis bruges mest muligt.Vi har udgivet flere b�ger.

Vi har haft mange interessante foredragsholdere, byvandringer og busture rundt i omr�det.

Det er mange ting, m�ske for mange � der er en meget h�j gennemsnitsalder p� vores bestyrelsesmedlemmer, og vi skal jo alle helst kunne f�lge med i hvad der sker.

�ret 2012 var et godt �r set med sl�gtsforsker og lokalhistoriske �jne.

Interessen er meget stor - over hele landet, i vores omr�de hj�lper det ogs�, at vi har en presse som er god, ikke alene til at skrive om lokal historie. Men ogs� g� i dybden og skrive b�ger og fort�llinger fra svunden tid i den lokale avis.

Vi har igen i �r haft god tilslutning til vores arrangementer, det er vi meget glade for, bare vi kan v�re i lokalerne og ikke m� sende folk hjem, det er ikke s� sjovt.

I foreningen f�r vi mange henvendelser om mangt og meget, som h�rer fortiden til - vi sender det gladelig videre til Jens Hjort og dermed Arkivet � s� ved vi de er i bedste h�nder.

Der er kommet en rigtig god bevidsthed om vigtigheden af at gemme papirer � foto � oplysninger af mange forskellige slags for eftertiden. Vi ved godt ikke alt kan gemmes, med meget skal have en chance.

Vi startede �ret 2012 med den traditionsbundne Hellig 3 Konger fest i Fritidscentret i H�rve, hvor Birrit stod for den meget vellykkede fest, og hvor vi n�d Henriks gode mad.

Vi blev underholdt af Poul Kristensen, fra Amager, som fortalte om digteren Jeppe Aakj�r om hans liv og levned. Vi sang nogle af hans dejlige sange. Snakken gik godt, en rigtig god aften.

24. januar afholdt vi sammen med Lokalhistoriske arkiv en aften om bos�tning p� Lammefjorden. Det var Paul Erik Friis her fra Asn�s, som ville fort�lle om sit kandidatspeciale i historie.

Det var noget der var meget popul�rt. Der kom s� mange mennesker, s� Jens Hjort m�tte st� uden for biblioteket og fort�lle folk der kom, at der ikke var plads inden for. Og herinde var der alt for mange mennesker, s� jeg s� mig n�dsaget til at bede nogen forlade rummet. Paul Erik Fris lovede at holde et foredrag mere, som han s� gjorde ca. 14 dage efter. Det er dejligt med s�dan en succes, men ikke spor rart at skulle sende folk hjem. Der blev bl.a. gennemg�et skattelister fra H�rve og F�revejle Lammefjord op til 1940. Myten om at det var sociale tabere, der bosatte sig p� den indt�rrede Lammefjord blev hermed tilbagevist. Oplysninger om Lammefjorden p� en anden m�de, end vi kender det, meget interessant.

27. marts havde vi bes�g af Minna Kragelund, seniorforsker p� Holb�k museum, som fortalte om huse med historie fra gl. Dragsholm Kommune. Hun fortalte, at for ca. 100 �r siden bet�d det meget at jernbanen blev anlagt i dette omr�de fra Holb�k til Nyk�bing. Deromkring opstod stations- byerne. Tidligere havde man k�bst�der , landsbyer, og landomr�der. Der begyndte industri, der blev bygget en del. Der opstod forskellig v�kst omkring jernbanen, som k�bmandsg�rde, handel � h�ndv�rk og dermed tekniske skoler. Minna Kragelund fortalte om Bedre Byggeskik, som var en bev�gelse som blev til en landsforening. I vores omr�de er der mange bygninger, som er byggede i den stil. Vallekilde H�jskole havde p� det tidspunkt en h�ndv�rkerskole, som bet�d meget p� omr�det.

6. juni havde vi en bustur med Arne Andersen som guide - turen i �r gik over Vallekilde til H�rve, hvor Arne fortalte om Den gamle H�rve friskole med den legendariske O. Vang som leder, der har betydet s� meget for omr�det.

Gennem H�rve og videre til Sanddobberne, det helt specielle omr�de, der startede som f�lles kommunal campingplads mellem Svinninge og Dragsholm Kommuner. Med de fredede eneb�rbuske - og den helt unikke dejlige plads.

Vi k�rte til �gholm, hvor vi drak kaffe, desv�rre var vejret ikke s� godt.

Vi havde en journalist med, som kunne fort�lle om turen og hvordan �gholm - som jo er en del af Geopark Odsherred. - havde det, og det var ikke s� godt, vi var nok lidt skuffet over standarden.

Arne Andersen fortalte om �gholms historie og vi drak kaffen der. Hvorefter vi k�rte hjem efter endnu en dejlig tur rundt i vores smukke omr�de.

28. august var vi p� en aftentur til Holb�k museum, hvor museumsleder Eskild Vagn Olsen viste rundt. Vi s� bl.a. museets nyeste permanente udstilling Holb�k�By-Fjord og vand.

Vi h�rte om de mange frivillige, der g�r et fantastisk stort arbejde ved at v�re med til at vedligeholde de mange ting, som mus�et har og hele tiden modtager.

Vi h�rte om bygningerne og om Holb�k og dens historie, det var en meget l�rerig aften.

18. september kiggede en kaptajnl�jtnant forbi, det var Dorte Skov-Lindqvist, som vi havde inviteret til at fort�lle om hendes maritime uddannelse og hendes liv i s�v�rnet.

Dorte fortalte om hendes vej gennem uddannelsen � hun blev sergent i 1998.

Hun skulle s� v�lge om hun ville v�re skibsf�rer eller maskinmester Dorte valgte det f�rste � for som hun sagde " jeg kan godt lide udsigten"

Hun blev i 2008 kaptajnl�jtnant fra s�v�rnets officersskole.

Hun har sejlet med motor-torpedob�de, v�ret n�stkommanderende p� milj�skibet Gunnar Seidenfaden og i to omgange sejlet med kongeskibet Dannebrog.

Dorte fortalte meget sp�ndende og underholdende om sit liv p� disse skibe, der havde givet hende s� mange oplevelser. En forn�jelig aften med en glad H�rve borger. En pige med en lidt us�dvanlig besk�ftigelse.

29. september 2012 fyldte Oscar Udsholt 97 �r, Udsholt har fulgt vores forening i alle de �r den har eksisteret, og det var os en meget stor gl�de at kunne fejre Udsholt med udgivelse af en ny bog - som han havde skrevet. Denne gang om skolehistorie i det sydlige Odsherred:

" SAND OPLYSNING FOR MULDENS FR�NDE." En bog der fort�ller om skoleudviklingen i vores omr�de, der har v�ret store forandringer - og alt tyder p� de bliver endnu st�rre.

Udsholt havde ca. 14 dage f�r udgivet sine erindringer, som hedder " K�bmandens Oscar fra Udsholt fort�ller"Og det skal jeg da lige love for han g�r, en dejlig bog som jeg ogs� kan anbefale alle at l�se. Vi er meget glade for alle de meget velskrevne b�ger, som Udsholt beriger os med, stor, stor tak herfor.

Den 13. oktober havde vi aktivitetsdag i Asn�scentret, hvor der var stor aktivitet omkring boden

b�de med tegning af nye medlemmer og en god snak om gamle dage.

Det tidligere Pr�stepar i Asn�s Ruth og Christian Reynold bes�gte os den 23. oktober og fortalte om deres frivillige arbejde i Skt. Nikolaj Tjenesten. Reynold fortalte, at alle er meget velkommen, man har tavshedspligt, intet kommer ud. Der er meget f� l�nnede, men en stor skare af frivillige

Der er n�sten 34 000 henvendelsen om �ret. Ensomhed er et stort problem ogs� for mange unge,

Reynold fortalte meget medrivende, tiden fl�j af sted og de mange fremm�dte kunne g� hjem med noget at t�nke over. En god aften.

Ogs� kulturnatten den 26. oktober deltog vi i.

Det var et efter�r med mange aktiviteter, men alle arrangementer gode og meget velbes�gte.

Vi har haft den meget store gl�de af, at Ib Hansen, som er opvokset i Grevinge, og Erik Winter fra F�revejle har skrevet til vores blad Arilds Tidende om deres opv�kst, som giver et meget fint billede af den tid som var deres.

Jeg har omtalt det f�r, jeg er meget begejstret for folk, der skriver om deres samtid, til gl�de for kommende sl�gter, Ikke den store doktor afhandling, men gode sm� historier om, hvordan hverdagen ser ud fra deres sted i tilv�relsen. Det er mit h�b, at vi kan samle s�danne historier i b�ger fra hver sit omr�de, som fort�ller om egnen og menneskerne, der levede der. Jeg er begyndt i H�rve omr�det, jeg ved godt det tager langt tid at samle ind. Men vi skal starte et sted.

Der har v�ret god respons p� det, der er nu flere i gang med at skrive om deres oplevelser i hverdagen.

For�ret s� sagte kommer � s� sagte ja --- men kommer. Som Kaj Munk udtrykte det, og for foreningen dermed de ting vi har planlagt for forsommeren.

Jeg tror og h�ber p�, at 2013 vil blive lige s� god og interessant et �r for lokalhistorie og sl�gtsforskning som alt tyder p�. Hvis man har lyst til at l�se mere kan man altid g� ind p� vores hjemmeside, som styres meget fint af Bente,

Hjemmesidens adresse er stadig www.dragsholmlokalhistorie.dk hvor man ogs� kan se, hvad foreningen ellers g�r og laver.

Jeg vil slutte min beretning med en tak til alle, der medvirker til, at det v�rdifulde materiale fra fortid og nutid samles og registreres, s� kommende sl�gter kan f� gl�de af det.

Tak til alle p� her biblioteket, s�rlig tak til Jens Hjorth for hans store interesse for vores arbejde,

Tak til alle jer aktive medlemmer, for jeres indsat i arbejdsgrupperne � for den store velvilje - og gode hum�r I kommer med.

Tak til alle der ved �konomisk st�tte har gjort det muligt at udgive b�ger og vores blad Arilds Tidende. Uden den st�tte kunne det slet ikke lade sig g�re.

Sidst men ikke mindst en stor tak til bestyrelsens medlemmer for det arbejde I hver is�r g�r.

I er altid parat til at give en hj�lpende h�nd, n�r der er brug for det. TAK skal I ha�."

Beretningen blev herefter godkendt uden bem�rkninger.

Freml�ggelse af det reviderede regnskab.

Kasserer Ejnar Larsen fremlagde foreningens regnskab, der udviste et overskud p� kr. 11.366,00.

Der blev under henvisning til portoudgifterne stillet sp�rgsm�l om udsendelse af Arilds Tidende p� mail. Formanden lovede, at dette ville blive dr�ftet.

Regnskabet godkendtes herefter.

Behandling af indkomne forslag. -

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

P� valg var Arne Olsen, Ejnar Larsen og Birte Pedersen. Arne Olsen og Ejnar Larsen genvalgtes som bestyrelsesmedlemmer. Birte Pedersen �nskede ikke genvalg. I stedet blev Inger Skovgaard Jensen nyvalgt som bestyrelsesmedlem.

Valg af suppleanter.

Birte Pedersen nyvalgtes og Poul Ejvind Christensen genvalgtes som suppleanter.

Valg af revisorer og en revisorsuppleant.

Erik Hansen og Inga Bach genvalgtes til revisorer, og Lena Klausen genvalgtes til revisorsuppleant.

Fastl�ggelse af kontingent.

U�ndret kontingent vedtaget som f�lger:

Enkeltmedlemmer kr.100 - Par kr. 150 - Firmaer og institutioner kr. 250


Eventuelt.

Formanden takkede Birte Pedersen for et meget stort arbejde i bestyrelsen og udtrykte gl�de over, at Birte forts�tter som suppleant.

Efter generalforsamlingen var der kaffe og kringle, og derefter en hyggelig g�ttekonkurrence "Fup eller fakta" forest�et af Torben Jensen, som havde medbragt nogle gamle ting, som gav anledning til megen snak, n�r hvert bord f�lles skulle aflevere en besvarelse. Mange havde 8 af de 10 sp�rgsm�l rigtige, men et bord havde 9 rigtige og kunne g� hjem med en dejlig flaske vin som pr�mie.

Referent:

Bente J�rgensen

Fredag den 11. januar 2013: Helligtrekongersfest i Vallekilde-Hørve Fritidscenter

Vi startede som s�dvanlig med at synge en sang og derefter spisning.

kl. 20 kom Bente Eskesen, og hun var b�de meget seri�s og havde ogs� et par "lette" nr. Hun startede med at l�se Johs M�llehaves "Helligtrekonger", det var rigtig godt, derefter var hun en gammel dame, der var glad for dyr: hendes fugl, naboens kat, genboens hund og postbudet d�r alle pludseligt, og nu gl�dede hun sig til at servere noget med rottegift i for hendes fangevogter, derefter en let beruset dame i brugsen, og s� en dame der havde l�rt golflivets gl�der at kende, til sidst kom hun ind som gymnastikl�rerinde Gyda fra Svinninge, og s� m�tte alle op st� og i gang med �velser.

Derefter drak vi kaffe og havde lotteri med mange fine gevinster, bl. a. havde Bent Kj�rsgaard givet flere gode b�ger til lotteriet. Ind imellem sang vi fra h�jskolesangbogen, og sluttede ved godt ti-tiden. En hyggelig aften med ca. 50 deltagere.

Fredag den 26. oktober: Kulturnat på Biblioteket i Asnæs

Besøgende i gang med at studere foreningens bøger på standen
Besøgende i gang med at studere foreningens bøger på standen.
 
Her hører interesserede om slægtsforskning hos foreningens arbejdsgruppe
Her hører interesserede om slægtsforskning hos foreningens arbejdsgruppe.
 
Og minsandten om ikke foreningen også fik besøg af en heks med dronte
Og minsandten om ikke foreningen også fik besøg af en heks med dronte.

Dragsholm lokalhistoriske Forening deltog med en stand p� Biblioteket i Asn�s p� Kulturnatten den 26. oktober. Dede, Lisbeth og Bente havde bl.a. medbragt foreningens nye collage over foreningens aktiviteter samt en masse lokalhistoriske b�ger og blade. Endvidere blev vist foreningens billeder p� PC.

I samme lokale var ogs� placeret Trundholm lokalhistoriske Forening, Odsherred Detektorforening, Kulturhistorisk Forening samt en arbejdsgruppe under Dragsholm lokalhistoriske forening, der fortalte om og viste eksempler p� programmer til sl�gtsforskning samt hj�lpemidler hertil. Endvidere var Odsherred Lokalarkiv repr�senteret med bl.a. forevisning af gamle Bay-film.

Tirsdag d. 23. oktober, kl. 19,00: Ruth og Christian Reynold, som er fhv. præstepar ved Asnæs Kirke, fortalte om deres frivillige arbejde i Skt. Nicolaj Tjenesten i Kbh.

Ruth og Christian Reynold
Ruth og Christian Reynold
 
Ruth og Christian Reynold

Ruth og Christian Reynold

Lokalhistorisk forening havde tirsdag den 23. oktober inviteret Ruth og Christian Reynold til at komme og fort�lle om deres frivillige arbejde i Skt. Nikolaj Tjenesten. Chr. Reynold gl�dede sig over, at der var kommet s� mange, og at der var mange kendte ansigter imellem fra Ruth og Christian Reynolds tid som tidligere pr�stepar i Asn�s.

At kunne hj�lpe mennesker i n�d er det centrale i Kirkens Korsh�r og Skt. Nicolaj kirkens arbejde. Kirkens Korsh�r har lige holdt 100 �rs jubil�um i �r. Der skete mange ting i 1912, Chr. X blev konge, B & W blev bygget, industrien voksede voldsomt, og meget andet skete i de �r.

En pr�st, Hans Peter Mollerup, havde i England set Salvation Army (Frelsens H�r), den gjorde gjorde et k�mpearbejde med sin gademission med at hj�lpe folk i meget kummerlige k�r. Der blev samtidig bygget en "Kirkens H�r", der ikke var s� militantisk som Frelsens H�r, der var med en general og officerer. Begge disse institutioner var ikke anerkendt af kirken, som mente, at "man f�rte kirken ned i rendestenen" ved at hj�lpe disse mennesker. Der gik 20 �r inden den blev anerkendt af kirken.

Chr. Reynold fortalte meget interessant om tiden i Danmark dengang og om Kirkens korsh�rs og Skt. Nikolaj Tjenestens historie. B�de Ruth og Christian arbejder i Skt. Nikolaj Tjenesten, de har vagter p� 5 timer af gangen, f.eks. kl. 17-22, ved telefontjenesten.

Tjenesten er en samtaletjeneste, b�de pr. telefon og personlig for ulykkelige, r�dl�se mennesker. Tjenesten har til huse i Skt. Nikolaj kirke I Nikolaj tjenesten sp�rger man ikke om en masse ting, som hvis man g�r op p� socialkontoret. Man moraliserer ikke eller sp�rger om deres tro, det er folk glade for, at man respekterer dem, som det de er, man pr�ver i stedet at v�re en god lytter. Alle er lige meget velkomne. Man har tavshedspligt, intet kommer ud, der er meget f� l�nnede, men en stor skare af frivillige. Der er mange, der ringer og kommer, s� man skal helst v�re 3 p� de frivillige vagter, helst altid en pr�st. I 1957 var der 3.200 henvendelser, nu er der n�sten 34.000 om �ret. Ensomheden er et stort problem, ogs� for mange unge.

Reynold fortalte meget mere om det frivillige arbejde i Nikolaj Tjenesten, og han gjorde det p� en s� medrivende m�de, at tiden fl�j af sted, og de fremm�dte kunne g� hjem med en god oplevelse i tankerne.

Bente J�rgensen.

Lørdag den 13. oktober 2012: Aktivitetsdag i Asnæs Centret

Travlhed omkring de "ukendte" billeder
Travlhed omkring de "ukendte" billeder.
 
Oscar Udsholt signerer sin sidste nye bog "Sand oplysning for muldens frænde"
Oscar Udsholt signerer sin sidste nye bog "Sand oplysning for muldens frænde"

Der var rigtig travlhed ved Dragsholm Lokalhistoriske Forenings aktivitetsdag, som traditionen tro blev holdt p� den f�rste l�rdag i efter�rsferien. Der var us�dvanlig mange, der var interesserede i de fremlagte mapper med �ukendte� billeder, og mange navne blev fundet og enkelte rettet.
Som eksempel kan n�vnes billedet fra et m�de i H�rve i 1983, som blev bragt og omtalt i Odsherredskysten i uge 41. Her lykkedes det at f� sat navne p� s� godt som alle i denne store forsamling, hvilket er helt us�dvanligt p� �n dag. Billedet forestillede i �vrigt et planteavlerm�de i Holb�k amts �konomiske selskab.
Foreningen solgte ogs� mange af sine b�ger og kort, og fik ogs� mange nye medlemmer. At interessen for lokalhistorien er stor, ikke kun for fastboende, men ogs� for folk, der f�rdes i vores dejlige omr�de, eller har sommerhus her, ses tydeligt af, at flere nye medlemmer er fra K�benhavnsomr�det og ogs� fra Sydsj�lland.
Desuden var Oscar Udsholt kommet til stede og signerede sin sidste nye bog �Sand oplysning for muldens Fr�nde� om skolerne i Dragsholm kommune, udgivet af Dragsholm lokalhistoriske Forening.
En rigtig hyggelig formiddag, hvor mange fik en god snak om lokalhistorie og gamle dage.
Bente J�rgensen

Lørdag den 29. september 2012: Reception på biblioteket: Oscar Udsholts nye bog om skolevæsenet i den gamle Dragsholm Kommune: "Sand oplysning for muldens frænde"

Reception på biblioteket
 
Bent Kjærsgaard taler for Oscar Udsholt
Bent Kjærsgaard taler for Oscar Udsholt.
 
Den nye bog signeres
Den nye bog signeres.

Lisbeth Jensen, Bente Jørgensen og Birte Pedersen klar til uddeling af den nye bog til medlemmerne. (Foto: Peter Kj. Hansen, de øvrige Bente Jørgensen).
Lisbeth Jensen, Bente Jørgensen og Birte Pedersen klar til uddeling af den nye bog til medlemmerne. (Foto: Peter Kj. Hansen, de øvrige Bente Jørgensen).

Den 29. september afholdt Dragsholm lokalhistoriske Forening reception for udgivelsen af Oscar Udsholts seneste nye bog "Sand oplysning for muldens fr�nde" - Historien om skolerne i det sydlige Odsherred.

Bente J�rgensen fra foreningen b�d velkommen og lyk�nskede Udsholt p� hans 97 �rs f�dselsdag og med den nye bog, som han har lagt et meget stort arbejde i.

Bent Kj�rsgaard fortalte, at han havde v�ret til en lignende begivenhed for 14 dage siden, nemlig udgivelsen af Udsholts erindringer, ogs� en meget velskrevet bog, men ellers minder de 2 b�ger ikke meget om hinanden. Skolebogen er et meget imponerende v�rk, og der er endda udeladt noget, som nu opbevares p� arkivet, hvor man kan se hele materialet.

Oscar Udsholt fortalte om sit arbejde med bogen, som han f�rst havde t�nkt kun skulle omhandle Vallekilde-H�rve skoledistrikter, men p� opfordring fra dav�rende formand for foreningen, Preben Buhl-Madsen, kom den til at d�kke hele den gamle Dragsholm kommune.

Bogen blev udleveret gratis til de medlemmer, der var m�dt op til receptionen. Medlemmer kan desuden f� den udleveret p� aktivitetsdagen i Asn�s Centret den 13. oktober samt p� biblioteket 2. og 4. onsdag eftermiddag i hver m�ned i resten af 2012. Husk at medbringe medlemsnummer. �nskes bogen tilsendt kan det ske ved at indbetale kr. 42,00 til konto nr. 0537 5495602720 - mrk. "skolebog" - senest den 31. december 2012.

Bogen s�lges i �vrigt hos Bog & Id� Asn�s for kr. 149,-.

Tirsdag den 18. september 2012: Kaptajnløjtnant Dorthe Skov-Lindquist, Hørve, om bl.a. hendes tid på skoleskibet "Dannebrog"

Kaptajnløjtnant Dorthe Skov-Lindquist
 
Kaptajnløjtnant Dorthe Skov-Lindquist
 
Tirsdag den 18. september havde Dragsholm lokalhistoriske Forening inviteret kaptajnl�jtnant Dorthe Skov-Lindquist, H�rve, til at komme og fort�lle om hendes maritime uddannelse og om bl.a. hendes job p� kongeskibet "Dannebrog". Det var der mange mennesker, der havde lyst til at h�re om, idet der var 63, der havde fundet vej til Aksen. Som Dorthe sagde: havde det v�ret i K�benhavn var der ikke kommet en eneste.


Dorthe startede med at introducere sig selv og fortalte derefter om sin generelle tid i s�v�rnet og til sidst om tiden p� kongeskibet, det hele ledsaget af 130 slides om skibet og hendes job. Efter pausen viste Dorthe en videofilm, der bliver hvert �r fra "Dannebrog" lavet en �rets topvideo, denne var fra �ret 2004.


Dorthe kom til H�rve med familien i 1985 og har v�ret der stort set siden med nogle korte afstikkere, men vente fast tilbage i 2003. Der har v�ret mange �r med uddannelse, men hun startede i 1989 ved forsvaret, f�rste gang som konstabel, men stoppede s� for at tage studentereksamen, men det var s�mandslivet der trak, derefter tog hun denne uddannelse, indtil hun blev spurgt om hun ville v�re officer. Hun blev sergent i 1998, man skal v�lge om man vil v�re skibsf�rer eller maskinmester, Dorthe valgte det f�rste, "hun kunne godt li' udsigten". I 2008 kaptajnl�jtnant fra s�v�rnets officersskole.


Hun har bl.a. sejlet med inspektionsskibe nordp� og motortorpedob�de, og i 2002 startede hun som n�stkommanderende p� milj�skibet Gunnar Seidenfaden. Fra 2004-2006 var hun p� kongeskibet "Dannebrog" som d�ksofficer. Fra 2007-08 inde og l�se videre p� officersskolen og fra 2008-11 tilbage p� kongeskibet og nu i forsvarets HR-afdeling.


Dorthe fortalte meget sp�ndende og underholdende om sit virke p� disse skibe, som har givet hende mange store oplevelser, som f.eks. da hun var med kongeskibet til OL i Athen i 2004. Det var en meget hyggelig og forn�jelig aften med en H�rve-borger med en lidt us�dvanlig besk�ftigelse, som det var interessant at f� indblik i.

Tirsdag den 28. august 2012: Aftentur til Holbæk Museum

Aftentur til Holbæk Museum
 
Aftentur til Holbæk Museum
 
Aftentur til Holbæk Museum
 
Vi fik en meget sp�ndende rundvisning af museumsleder, Eskil Vagn Olsen, af de gamle historiske bygninger, og h�rte meget interessant om deres historie. Derefter s� vi nogle af udstillingerne, bl.a. museets nyeste permanente udstilling ・Holb�k ・ By, fjord og land・.
 
Til sidst drak vi kaffe i museumscaf�en, det var en dejlig aften, hvor vi blev meget klogere p� Holb�ks historie, vor n�rmeste st�rre by.

Onsdag den 6. juni: Busrundtur med Arne Andersen som guide

Busrundtur med Arne Andersen som guide
 
Busrundtur med Arne Andersen som guide
 
Turen gik i �r til Vallekilde og H�rve, hvor Arne Andersen bl.a. fortalte om O. Vang og Friskolen. Til sidst var der kaffe p� �gholm.
Fotos: Torben Andersen.

Tirsdag den 27. marts 2012 på Asnæs bibliotek: Foredrag med seniorforsker ved Holbæk Museum, Minna Kragelund, om Huse med historie i gl. Dragsholm kommune

Palle Holm Clausen, Minna Kragelund og Arne Andersen
Palle Holm Clausen, Minna Kragelund og Arne Andersen
 
Minna Kragelund med bøger og foldere om Bedre Byggeskik
Minna Kragelund med bøger og foldere om Bedre Byggeskik
 
Et udsnit af tilhørerne
Et udsnit af tilhørerne.

Huse med historie i gl. Dragsholm kommune.

Den 27. marts havde Dragsholm lokalhistoriske Forening indbudt til foredrag med seniorforsker Minna Kragelund, Holb�k Museum, om bygninger i Dragsholm kommune, opf�rt under reglerne for Bedre Byggeskik.

Minna Kragelund startede med at sige, at hun ville fort�lle om husenes ydre og arkitektur og ikke om, hvem der har boet i husene, hvilket er en helt anden og meget lang historie.

Udgangspunktet for foredraget er foldersamlingen, der er udgivet af Holb�k Museum, det er fortrinsvis EU penge, der er brugt, og derfor er man jo interesseret i, at nogen ser det og bruger det. Den givne opgave var 10 ruter med forslag til, hvor man kunne k�re rundt i Vest- og Nordvestsj�lland og se bygninger, som de blev bygget for 50-100 �r siden. Folderne har 10 forskellige temaer, og hvis man l�ser dem, f�r man rigtig meget at vide om foreningen Bedre Byggeskik

For ca. 100 �r siden bet�d det meget, at jernbanerne blev anlagt i dette omr�de fra Holb�k til Nyk�bing, der opstod stationsbyerne nemlig. Tidligere havde man k�bst�der, landsbyer og landomr�der, men nu blev der bygget forskellige ting rundt om jernbanen: k�bmandsg�rde (handel), h�ndv�rk (tekniske skoler), industri (st�rre fabriksanl�g) og pr�steg�rde. Her blev bygget nye bygninger, der viste hvad de stod for.

Bedre Byggeskik er en bev�gelse, der blev til Landsforeningen for Bedre Byggeskik. Dragsholm er et s�rligt sted i denne forbindelse, nemlig p.gr.af Vallekilde h�jskole med h�ndv�rkerskolen, som har betydet meget.

Pernille Henriette Wiil, Holb�k Museum, har skrevet foldere og hjemmeside, som meget kan anbefales. Minna Kragelund var backstage og holdt styr p�, og fik dokumenteret oplysninger, hos f.eks. lokalarkivet. Jens K N�rgaard har taget billederne. De 2 k�rte rundt i sommer, og det, der overraskede meget, var variationsm�ngden, der skal nok 10 aftener til at svare p�, hvad Bedre Byggeskik er med alle de private boliger, velf�rds- , handels- og industribygninger.

Derefter fulgte en gennemgang af bygningerne i folderne, som alle l�gger sig ind under holdningerne for Bedre Byggeskik, som bl.a. indeholder en streng symmetri, facaden skal v�re taktfast, fordelingen mellem vinduer og d�re skal v�re helt symetrisk, og helst ogs� med 2 skorstene, der sidder symetrisk. Taget g�r langt ned, og bygningen skal v�re rektangul�r eller kvadratisk, og det hele skal v�re enkelt og roligt.

Det blev en meget interessant aften for de 45 fremm�dte, man kan virkelig m�rke, at Minna Kragelund br�nder for at udbrede kendskabet til Bedre Byggeskik, som man har s� mange eksempler p� i gl. Dragsholm kommune, og mange vil nok benytte sig af forslagene i folderne til en s�ndagstur med indhold.

Bente Jørgensen
 
Eksempler på bygninger i Dragsholm under Bedre ByggeskikEksempler på bygninger i Dragsholm under Bedre Byggeskik.Eksempler på bygninger i Dragsholm under Bedre ByggeskikEksempler på bygninger i Dragsholm under Bedre ByggeskikEksempler på bygninger i Dragsholm under Bedre ByggeskikEksempler på bygninger i Dragsholm under Bedre ByggeskikEksempler på bygninger i Dragsholm under Bedre Byggeskik
Eksempler på bygninger i Dragsholm under Bedre Byggeskik.

Huse med historie - om arkitekterne Ivar Bentsens og Marius Pedersens mange bygninger i Dragsholm kommune. I 1877 startede Andreas Bentsen en h�ndv�rkerafdeling p� Vallekilde H�jskole, hvor han uddannede gode bygningsh�ndv�rkere. Han var s�ledes en af forl�berne for Landsforeningen Bedre Byggeskik (1915-1965), hvis aktiviteter netop gik ud p� at h�jne byggeriet i landdistrikterne. Foreningen arbejdede p� at videref�re den nationale bygningskultur med gode h�ndv�rksm�ssige traditioner og ved brug af gedigne materialer, der passede til b�de landskab og klima. Is�r s�ttes fokus p� arkitekterne Ivar Bentsen og Marius Pedersen, der kom til at pr�ge bygningskulturen i hele Vestsj�lland.

Foredraget havde udgangspunkt i Holb�k Museums nyeste projekt om bygningskultur � nemlig "P� tur med Bedre Byggeskik 1-10". I ti foldere gives forslag til bil- og g�ture i Midt- og Vestsj�lland dvs. Odsherreds, Kalundborg og Holb�k kommuner. P� hver tur er udpeget seks bygninger, der tilsammen belyser et v�sentligt tema for Bedre Byggeskik-bev�gelsens aktiviteter og holdninger. Der er s�ledes tale om huse, der har bevaret de originale tr�k, s� man kan f� et levende indtryk af byggeskik og arkitektur for 50-100 �r siden.

Tirsdag den 13. marts: Ordinær generalforsamling på Asnæs Bibliotek

Ordinær generalforsamling på Asnæs Bibliotek
 
Randi og Svend Sørensen, som affotograferer Herløv Kildehøjs enorme slægts- og ejendomshistoriske arkiv, som det blev nævnt i formandens beretning
Randi og Svend Sørensen, som affotograferer Herløv Kildehøjs enorme slægts- og ejendomshistoriske arkiv, som det blev nævnt i formandens beretning.


Referat af Dragsholm Lokalhistoriske Forenings generalforsamling tirsdag den 13. marts 2011 p� Asn�s Bibliotek "Aksen".

29 personer deltog i generalforsamlingen, og Lene Vejl� valgtes til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Formandens beretning, som blev godkendt, ligger i sin fulde l�ngde her p� hjemmesiden under menupunktet: Foreningen � referater.

Kasserer Ejnar Larsen fremlagde foreningens regnskab, som blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Dede Bemberg, Birrit Petersen, Lisbeth Jensen og Bente J�rgensen genvalgtes som bestyrelsesmedlemmer.

Erik Nygaard Hansen og Poul Ejvind Christensen genvalgtes som suppleanter.

Erik Hansen og Inga Bach genvalgtes til revisorer, og Lena Klausen genvalgtes til revisorsuppleant.

U�ndret kontingent vedtaget som f�lger: Enkeltmedlemmer kr.100 - Par kr. 150 - Firmaer og institutioner kr. 250.

Ingen �nskede ordet under Eventuelt.

Efter generalforsamlingen var der kaffe med Birtes gode hjemmebagte kringle. Derefter var der lokalhistorisk g�ttekonkurrence "Hvorn�r var det nu det var?" Alle var meget gode til at g�tte (eller vide) for 2 borde havde g�ttet 17 ud af 20 sp�rgsm�l, s� der m�tte lodtr�kning til.

Bente J�rgensen

Tirsdag den 24. januar 2012: Foredrag på biblioteket af Paul Erik Friis vedr. Bosætning på Lammefjorden

Paul Erik Friis
Paul Erik Friis.
 
Nybyggere paa Lammefjorden
Nybyggere paa Lammefjorden
 
Det strømmede ind med mennesker til lokalarkivet og foreningens foredrag med Paul Erik Friis om "Bosætningen på Lammefjorden"

Det strømmede ind med mennesker til lokalarkivet og foreningens foredrag med Paul Erik Friis om "Bosætningen på Lammefjorden". Det var helt overv�ldende, alle stole i den store sal var besat , og mange gik forg�ves. Derfor vil foredraget blive gentaget tirsdag den 14. februar.

Foredraget var Paul Erik Friis' kandidatspeciale i historie, og det gav mange oplysninger, idet han bl.a. havde gennemg�et folket�llinger og skattelister for H�rve og F�revejle Lammefjord op til 1940. Myten om sociale tabere blev herved tilbagevist. Man fik mange oplysninger om Lammefjorden p� en anden m�de, end vi kender det.

Poul Kristensen om Jeppe Aakjær

Poul Kristensen om Jeppe Aakjær
 
Poul Kristensen om Jeppe Aakjær
 
Dragsholm Lokalhistoriske Forening har afholdt Helligtrekongersfest i Vallekilde-H�rve Fritidscenter med 40 deltagere. N�stformand, Birrit Petersen, stod for det vellykkede arrangement, og som s�dvanlig n�d man fritidscentrets dejlige mad og kaffe.

Mellem maden og kaffen fortalte Poul Kristensen, Amager, om digteren Jeppe Aakj�r, som skrev noveller, romaner, digte og skuespil. Mest kendte er sange som "Jens Vejmand", "Jeg b�rer med smil min byrde" og sangen til venskabets pris: "Skuld gammel venskab rejn forgo" og mange flere. Poul Kristensen fortalte b�de sp�ndende og humoristisk om Jeppe Aakj�r, og der blev ogs� sunget flere af hans sange.

Til sidst var der lotteri med mange gevinster. Det blev endnu en dejlig Helligtrekongersfest, som der er tradition for i Dragsholm Lokalhistoriske Forening.

Tirsdag den 22. november: afholdt foreningen reception på biblioteket for den ny bog om dilettant: "Komik og dramatik i Dragsholm" - dilettant- og amatørteatertradition i 100 år.

"Komik og dramatik i Dragsholm" - dilettant- og amatørteatertradition i 100 år.
 
Bogen kan k�bes p� Almueb�ger.dk og i Bog & Id� i Asn�s for kr. 149,00.
Bogen er samlet og beskrevet af Povl Rasmussen, Birte Pedersen og Bente J�rgensen, Bent Kj�rsgaard har v�ret redakt�r og medforfatter.

Nedenstående ses et par billeder fra receptionen:
 
Forberedelser inden receptionen
Forberedelser inden receptionen.
 
Gæster ved receptionen
Gæster ved receptionen.
 
Finn Madsen overbringer check
Finn Madsen overbringer check fra Odsherreds Brandassurance G/S Fond, som har støttet udgivelsen af bogen, ligesom Dansk Lokal Historisk Forening, Poul Johansen Fonden af 1992 og Velux Fonden.

Tirsdag 8. november 2011 på biblioteket: Lars Thorkild Bjørn om B.S. Ingemann. (1789-1862)

Lars Thorkild Bjørn
Lars Thorkild Bjørn
 
Lars Thorkild Bjørn

Dragsholm Lokalhistoriske Forening gentog i tirsdags succesen fra sidste �r med Lars Thorkild Bj�rns foredrag om Grundtvig, men denne gang var det om B. S. Ingemann.

Lars Thorkild Bj�rn var meget be�ret over at m�tte komme igen og fort�lle om Ingemann, som har betydet utrolig meget for dansk kultur og historie, men nu findes hans romaner d�rligt nok p� bibliotekerne. F�r i tiden var det en oplagt gave p� konfirmationsbordene.

Men der blev rig lejlighed til at h�re om Ingemanns liv og levned og h�re og synge hans dejlige salmer og sange enten som f�llessang eller ved at lytte de kunstnere, der ledsagede billedfort�llingen.

Bernhard Severin Ingemann (1789-1862) blev f�dt i den gamle pr�steg�rd i Torkilstrup p� Nordfalster som den yngste i en s�skendeflok p� 9. Den lille Bernhard legede i den store pr�steg�rdshave og lagde m�rke til alle de vidunderlige ting der, hvilket g�r igen i hans digte og salmer. I 1799 kom den forf�rdelige jul, hvor hans far d�de. Familien flyttede derefter til Slagelse lige i n�rheden af Skt. Peders Kirke, hvor Bernhard hurtigt kom med i sangkoret. Han kom i Latinskolen i Slagelse, hvor ogs� H. C. Andersen har g�et.

Og s�dan fortsatte foredraget/billedfort�llingen. I l�bet af de n�ste 2 timer blev hele B. S. Ingemanns liv gennemg�et. Det blev en utrolig dejlig oplevelse for de ca. 50 fremm�dte med en meget veloplagt Lars Thorkild Bj�rn som fort�ller samt nogle meget smukke billeder og dejlige salmer og sange

BJ

Lørdag den 15. oktober: aktivitetsdag i Asnæs Centret

aktivitetsdag i Asnæs Centret
 
Stor interesse for de "ukendte billder" v. aktivitetsdagen i Asnæs Centret
Stor interesse for de "ukendte billder" v. aktivitetsdagen i Asnæs Centret.

Onsdag den 12. oktober, kl. 14:00 på biblioteket

1. arbejdseftermiddag i efteråret med "Introduktion til lokalarkivets internettilbud." v. Jens Hjorth Hansen.

"Introduktion til lokalarkivets internettilbud"

"Introduktion til lokalarkivets internettilbud"

Nu er arbejdseftermiddagene den 2. og 4. onsdag i m�neden startet igen. Den f�rste var den 12. oktober, hvor arkivarerne Jens Hjorth Hansen og Kim Mariegaard orienterede om arkivets digitale tilbud. Der var kommet 26 personer, der f�rst h�rte Jens Hjorth fort�lle og forevise, hvad man kan finde p� bibliotekets hjemmeside: http://www.odsbib.dk :

I Miniarkibas kan man finde arkivalier og billeder, som man s� kan g� p� biblioteket og bede om at se n�rmere p�, og evt., hvis det er lovligt, f� en kopi med hjem. Der findes ogs� et Billedgalleri, hvor man kan s�ge p� f.eks. gadenavn, og opdager man nogen fejl og mangler, m� man meget gerne lade arkivet det vide. Der findes ogs� filmklip p� You Tube, og arkivet er ligeledes kommet p� Facebook. I Danpa kan man finde andre institutioners arkivalier. Til sidst fortalte Kim Mariegaard om Odsherred Wiki, der findes p.t. 870 �artikler�, dette kan v�re fra 1 linje til flere sider. Kim opfordrede til, at man bliver skribent p� OW.

Tirsdag den 27. september 2011: Peter Løn i Engelstrup forsamlingshus

Gamle værdier - er de nyttige i dag? Samt om æbleværkstedet "Nonnetit".
 
Peter Løn med reb-apparat
Peter Løn med reb-apparat.
 
"Æblekonkurrence"
"Æblekonkurrence"
 
Der mærkes og duftes til æblerne
Der mærkes og duftes til æblerne.
 
Peter Løn i Engelstrup Forsamlingshus.
 
Tekst og foto: Bente J�rgensen. Dragsholm Lokalhistoriske Forening havde inviteret Peter L�n til at fort�lle om "Gamle v�rdier � er de nyttige i dag"? Det foregik den 27. september i Engelstrup Forsamlingshus. Peter L�n tog udgangspunkt i begrebet "Mands Minde". Han har v�ret meget rundt i Grevinge sogn, som er hans "valgstavn", ikke hjemstavn, for han er ikke f�dt her, men har valgt at bos�tte sig i Grevinge. I landskabet findes mange spor, og de spor, som er afsat i Mands Minde, kan man f� noget at vide om. F.eks. en grusgrav, hvor der er sorteret grus til Odsherreds jernbane, en lille sitkagran lund p� en meget stejl bakke, som man kan f� noget ud af ved at plante nogle tr�er, en mergelgrav, en markvej og meget andet. N�r man taler med folk om disse ting, f�r man samtidig deres erindringer. Et gadek�r var et samlingspunkt, der foregik n�sten altid noget. Hele tiden var der nogle resurser, der ligger inden for ejendommen, f.eks. ogs� �bler. Mangelsituationer g�r, at man m� hj�lpes ad, et eksempel er frysehusene, hvoraf der stadig ligger et i Frenderup, et kulturlevn, der fort�ller om en m�de at leve p�. Man havde enten en hel eller en halv boks, man m�dtes i frysehuset, n�r man hentede varerne � en slags forsamlingshus. Peter L�n har f�et meget at vide om alle de gamle h�ndv�rk, man havde f�r i tiden, bl. a. om manden, der kunne sl� sk�rver. Der var en tilfredshed ved at g�re et stykke arbejde uanset, hvad det var. P� et loft l� en masse staver til dritler, alts� en b�dkers materialer, det befinder sig nu p� Prebenholm. Peter L�n gav mange eksempler p� spor i naturen og havde ogs� medbragt, og fortalte om, forskellige gamle redskaber f.eks. en rebmaskine. Det var et meget interessant foredrag, som satte tankerne i sving, og til sidst fortalte Peter L�n om �blev�rkstedet "Nonnetit". Bente J�rgensen 

Fredag den 16. september 2011: Dragsholm Lokalhistoriske Forenings 30 års fødselsdag

Fra venstre: Gert Fabrin, Jens Hjorth Hansen, Oscar Udsholt, Peter Kjærsgaard, Bent Kjærsgaard, Dede Bemberg (bag Povl) og Povl Rasmussen
Fra venstre: Gert Fabrin, Jens Hjorth Hansen, Oscar Udsholt, Peter Kjærsgaard, Bent Kjærsgaard, Dede Bemberg (bag Povl) og Povl Rasmussen.
 
Bent Kjærsgaard: talkshow med Oscar Udsholt
Bent Kjærsgaard: talkshow med Oscar Udsholt.
 
Talkshow: Gert Fabrin
Talkshow: Gert Fabrin.
 
Talkshow: Povl Rasmussen
Talkshow: Povl Rasmussen.
 
Talkshow: Dede Bemberg
Talkshow: Dede Bemberg.
 
Bjarne Jensen som Jarlen af Bothwell
Bjarne Jensen som Jarlen af Bothwell.
 
Festdeltagere
Festdeltagere.
 
Fra v.: Margit Jørgensen, Else Petersen (tidl. Hustofte)og Anne Grethe Hjortsholm Møller til 30 års fest
Fra venstre: Margit Jørgensen, Else Petersen (tidl. Hustofte)og Anne Grethe Hjortsholm Møller til 30 års fest.

30 �rs f�dselsdag i Dragsholm Lokalhistoriske forening.

Dragsholm Lokalhistoriske Forening blev oprettet i 1981 og har dermed best�et i 30 �r. Dette valgte foreningen at markere med en hyggelig, uformel f�dselsdagsfest fredag den 16. september. Det foregik p� Dragsholm Golf Hotel i F�revejle Kirkeby, hvor 60 medlemmer deltog i middag og underholdning.

Underholdningen var tilrettelagt som et talkshow, som p� fortrinlig vis blev ledet af Bent Kj�rsgaard, der interviewede nogle personer, der har v�ret med i foreningen fra dens oprettelse.

Den f�rste i "den varme stol" var foreningens nestor, Oscar Udsholt, som fortalte, at hans f�rste lokalhistoriske opgave havde handlet om en brandstifter i Valby. Dette kom der en bog ud af, ligesom Oline og Oscar Udsholt ogs� har skrevet en bog om en forbryder, Jens Nielsen, der var den sidste dansker, der blev henrettet, nemlig s� sent som i 1892.

Her i omr�det startede Oscar Udsholt med at undervise i gotisk skrift og sl�gtsforskning. Udsholt har v�ret i bestyrelsen for Dragsholm lokalhistoriske forening i mange �r og har v�ret b�de n�stformand og formand for foreningen. Udsholt har holdt adskillige foredrag og udgivet flere b�ger og er absolut ikke g�et p� aft�gt endnu, idet han nu er begyndt at skrive sine egne erindringer, fordi "Bent Kj�rsgaard har sagt, at det kan man godt g�re, n�r man er fyldt 95 �r".

N�ste mand var Gert Fabrin, tidligere leder af Dragsholm bibliotek, og medstifter af Dragsholm Lokalhistoriske Forening. Der var dengang nogle meget aktive borgere i Kontakt og Milj� sammen med dav�rende leder af lokalarkivet, Ida Fr�kj�r, der gerne s�, at der skete noget omkring arkivet. Gert Fabrin skubbede p�, s� foreningen blev dannet, og den dannede faktisk skole for 3 andre foreninger i Nordvestsj�lland p.gr.af den m�de den arbejdede p�, bl.a. med arbejdsgrupperne. Gert Fabrin mindedes bl.a. ogs�, hvordan man lavede Arilds Lokaltidende ved hj�lp af en gammel kasseret offsetmaskine fra r�dhuset, der afgav forskellige dampe s� "personalet gik rundt i en salig bimmelim p� biblioteket i flere dage".

Lokalhistorisk forening stod ogs� for opf�relsen af "Hovspind" p� Dragsholm slot i forbindelse med 200 �rs jubil�et for stavnsb�ndets oph�velse. Det var et k�mpearbejde husker Gert Fabrin med 400 mennesker involveret. Det blev en k�mpesucces og mange af tingene i Dragsholm lokalhistoriske forening har haft det sociale aspekt, at man har samlet sig om nogle ting, hvor selv sm� id�er har kunnet vokse sig store. Gert Fabrin forlod Dragsholm kommune og blev ansat i Br�ndby kommune, hvor han ogs� har haft med Kulturarv projekter (lokalhistorie) at g�re.

Fhv. murermester Povl Rasmussen har interesseret sig for lokalhistorie lige siden han var ung, og har ogs� v�ret formand for foreningen. Han kom i l�re hos en murermester, der interesserede sig for alt gammelt, og i 1948-49 restaurerede de Kundby kirke, hvilket bl.a. gav ham interesse for historie. Povl Rasmussen har i alt v�ret med til at restaurere 18 kirker i Holb�k amt, b�de ude og inde. Povl Rasmussen har ogs� arbejdet meget p� Dragsholm Slot gennem 35 �r, og samtidig h�rt hele Dragsholm slots historie gennem godsejer B�ttger.

Bent Kj�rsgaard kaldte Povl for lokalhistorisk forenings "sporhund", fordi han aldrig � hverken under sit arbejde eller senere - har holdt sig tilbagefor at samle materiale sammen til arkivet, og i �jeblikket er han optaget af at finde ud af, hvorfor der engang har st�et et kors ved Vindekilde Strandvej og modtager meget gerne oplysninger herom, hvis nogen kender noget til et s�dant kors.

Der var ogs� fint bes�g af Jarlen af Bothwell, som l�ste et langt hyldestdigt om sig selv om hele hans liv. Jarlen blev spillet meget humoristisk af Bjarne Jensen fra Odsherreds Amat�rscene, og teksten til digtet var skrevet af Bent Kj�rsgaard.

Den sidste i "den varme stol" var foreningens nuv�rende formand, Dede Bemberg, som man jo ellers mest har forbundet med lokalpolitik, men hun har faktisk fulgt foreningen i alle dens 30 �r. Hun sad i kulturudvalget, da foreningen startede, og da Gert Fabrin kom og fortalte udvalget om den. Det gjorde han s� godt, at Dede straks meldte sig ind i foreningen. I �vrigt har hun altid interesseret sig for gamle ting og gamle mennesker og finder fortiden meget vigtig.

Dede stammer fra en gammel sl�gtsg�rd i Nordsj�lland, hvor farmoderen boede p� aft�gt og har ogs� arvet en masse gamle billeder fra sl�gten, der her medvirket til interessen, men har i mange �r haft for travlt til at besk�ftige sig med lokalhistorien. For 3 �r siden blev hun s� n�rmest "shanghajet" til foreningen, og kort efter formand. Dede Bemberg er meget glad for at v�re i foreningen, som best�r af mange aktive medlemmer, og der er et godt samarbejde. Foreningen vil best�, fordi det er s� vigtigt at vide, hvor man kommer fra og at kende sin fortid, og derfor er det s� vigtigt alt det, der samles sammen og gemmes p� arkivet.

Indimellem blev der sunget lokalhistoriske sange, som har v�ret skrevet og sunget gennem de 30 �r, og til sidst var der kaffe og hyggelig snak ved bordene, inden formanden til sidst takkede alle de medvirkende og fortalte om alle foreningens kommende arrangementer.

Tekst og fotos: Bente J�rgensen.

Torsdag den 30. juni 2011: Byvandring i Grevinge

Fra v.: Margit Jørgensen, Else Petersen (tidl. Hustofte)og Anne Grethe Hjortsholm Møller til 30 års fest
 
Fra v.: Margit Jørgensen, Else Petersen (tidl. Hustofte)og Anne Grethe Hjortsholm Møller til 30 års fest
 
Fra v.: Margit Jørgensen, Else Petersen (tidl. Hustofte)og Anne Grethe Hjortsholm Møller til 30 års fest
 
Grevinge vandt over vejrguderne.

Dagen igennem har himmelen set noget ulden ud, og hen under aften, er der ikke den sky, der ikke har t�rer i �jnene. Som tiden n�rmer sig, beh�ver man end ikke h�re til blandt de sm� profeter i skrifterne for at regne ud, at d�t her, det ender med sjask og s�le, og helt bestemt en aflysning.

Nu er der dog det med lokalhistorien, at hvis folk virkelig vil det, kan selv ikke det mest ubekvemme sommervejr jage dem v�k, og alt som klokken var ved at falde i slag, myldrede de da ogs� frem fra n�r og fjern, bev�bnet med regnt�j, paraplyer, og opladt sind.

S�ledes skulle det vise sig, torsdag den 30. juni, da Dragsholm Lokalhistoriske Forening indb�d til byvandring i Grevinge, at denne by og dens historie, kunne vinde over vejrguderne. Godt 40 personer m�dte op, for at tage p� byvandring med Bent Kj�rsgaard, Ib Hansen, Palle Schou Jensen og Peter L�n S�rensen, der skiftedes til at fort�lle, og derved skabte en god vekselvirkning i beretningen.

Allerede p� stationspladsen viste Ib Hansen sit talent for, at forene det faktuelt historiske med det forn�jelige, i form af nogle gode barndomserindringer om den gamle stationsforstander, i hvis urtehave, byens b�rn gerne gik p� rov, med det sp�ndingsmoment, at det rareste var, ikke at blive opdaget af den t�rnh�je stationsforstander.

Byen igennem sprudlede Ib Hansen med gode beretninger, som holdt publikum fangen, glimrende suppleret af Peter L�n S�rensen der ved det tidligere elektricitetsv�rk p� Egemosevej, ved det gamle mejeri p� Hovedgaden, samt ved plejehjemmet, berettede om sit mange�rige arbejde med, at indsamle og formidle den historie, der binder by og land sammen.

Ligeledes kunne Palle Schou Jensen �se af sin rige erindring om de enkelte huse og deres beboere gennem tiderne.

Takket v�re et glimrende lydanl�g fra Hans-Ole Ploug i Vig, kunne alle h�re, hvad der blev fortalt p� turen, som sluttede med kaffedrikning i konfirmandstuen i Grevinge Pr�steg�rd, hvor menighedsr�dsformand Hanne Bruun viste sin velvillighed, ved at stille faciliteter til r�dighed, og hj�lpe til med traktementet.

Som en ekstra gevinst, blev der denne aften etableret gode lokalhistoriske kontakter, som nok frem over skal vise sig, at b�re god frugt.

Tekst og fotos: Bent Kj�rsgaard

Tirsdag den 7. juni 2011: Dragsholm lokalhistoriske forening på Dragsholm Slot

Dragsholm lokalhistoriske forening på Dragsholm Slot
 
Evald Jensen fortæller i Hestevognsmuseet
Evald Jensen fortæller i Hestevognsmuseet.
 
N. C. Ewald fortæller foran Dragsholm slot
N. C. Ewald fortæller foran Dragsholm slot.

Dragsholm Slot er i h�j grad en del af vor lokalhistorie, og tillige noget af det �ldste. Derfor var foreningen tirsdag aften p� bes�g p� Slottet. Der var sat en begr�nsning p� max. 50 deltagere p� grund af rundvisningen p� slottet, som alle gerne skulle have gl�de af. Alle pladser var "udsolgt", og flere ville gerne have v�ret med. Dejligt at se, at der altid er god tilslutning til foreningens arrangementer.

Man startede med at g� en tur i parken og se de store, gamle rhododendron, som desv�rre ikke havde haft s� godt af den st�rke varme og derfor n�sten var afblomstrede, men p� skyggesiden kunne man stadig se dem i blomst, og det er altid fantastisk at se, hvor store rhododendron kan blive, sikkert uden megen nipning og udskiftning af jord.

Derefter s� man Hestevognsmus�et, som ikke bare er et hestevognsmuseum, men ogs� et museum for gamle landbrugsmaskiner. Udstillingen fylder 800 m2 og rummer mange forskellige vogne og redskaber, som det var sp�ndende at se, for meget af det kunne man genkende fra sin barndom og ungdom, og hvad var det egtl. det hed alt sammen?. Formanden for mus�et, Evald Jensen fortalte imens om det hele, og mus�et er virkelig et bes�g v�rd, man bliver overrasket over hvor meget der samlet.

I slottets riddersal fik vi slotsp�lser med kartoffelsalat og noget at drikke til, der var fint d�kket op til os, og maden smagte rigtigt os lokalhistorikere, for det var jo produkter fra lokalomr�det, og der var vist ingen der gik sultne derfra, ros til Slottet for arrangementet.

Til sidst fik vi en guidet rundvisning af slottet fra �verst til nederst. Det var en meget veloplagt seniorguide, N. C. Ewald, der viste os rundt og fortalte om slotskirken og om kongev�relser og den hvide dame og meget mere. Ewald kan sin Dragsholm-historie p� fingrene � og nogle r�verhistorier med i k�bet. - En p� alle m�der interessant og hyggelig aften, og formanden, Dede Bemberg, sluttede af med at oplyse, at n�ste arrangement bliver byvandring i Grevinge den 30. juni.

Tekst og foto: Bente J�rgensen.

Tirsdag den 22. februar 2011: "Min vej gennem verden" v. Bent Kjærsgaard

Oscar Udsholt og Bent Kjærsgaard
Oscar Udsholt og Bent Kjærsgaard.
 
Bent Kjærsgaard
 
Tirsdag aften havde Dragsholm Lokalhistoriske Forening bes�g af en af "sine egne", nemlig lokalhistoriker og journalist m.m.m Bent Kj�rsgaard fra Grevinge. Bent skulle fort�lle om "Min vej gennem verden", og det var der �benbart rigtig mange, som var interesseret i at h�re om, idet n�sten 90 mennesker havde fundet vej til "Aksen". Til Bents indlagte salmer og sange akkompagnerede - ligeledes lokalhistoriker - Oscar Udsholt, H�rve, p� flygel.

Bent Kj�rsgaard har taget rundt og fortalt historier og sunget i efterh�nden 30 �r. Nogen historier er fortalt 100 gange, men det bliver ikke kedeligt, for publikum er forskelligt. Men sidste �r holdt han for f�rste gang foredraget "Min vej gennem verden". Det er sv�rt at v�lge noget af alt det Bent fortalte, men her fort�lles bl.a. essensen af et essay, Bent har skrevet:

Bent er jo som bekendt f�dt p� et husmandssted i Sneglerup Huse. Da han var 7 �r gammel, fik han b�rneleddegigt og blev indlagt p� Rigshospitalet og var i alt hospitalsindlagt i 5 �r Det var h�rdt b�de for ham selv og hans for�ldre, men en dag, hans mor var p� bes�g, havde han det s�rlig d�rligt. Bent klagede og kunne ikke forst�, hvorfor han skulle v�re ramt s� h�rdt. Hans kloge mor kunne have gr�dt med ham, men ynkede ham ikke og sagde i stedet: "Ja, der er jo nok en mening med det � der er en mening med dig". Det t�nkte Bent over, og fra at f�le sig som ramt begyndte han at t�nke "Jas�, der er en mening med mig, jeg er ikke bare en tilf�ldig kegle, der er v�ltet om kuld" Det hjalp ham meget at t�nke p� i �rene fremover.

Bent fortalte mere om sin tid p� hos hospitalet, som var en del anderledes endnu. Man brugte ikke at fort�lle b�rnepatienter noget som helst om, hvad der skulle foreg� med dem, hvilke unders�gelser, de skulle gennemg�, ikke noget som helst, det fortalte man for�ldrene, som s� skulle give besked videre til barnet, det var alle selvf�lgelig ikke lige meget i stand. Tiden p� hospitalet var jo ikke kun d�rlig, fordi de indlagte b�rn l�rte hinanden at kende og kunne have en god tid sammen.

Bent fortalte videre om sit liv, om sin skolegang i Grevinge og sin uddannelse som teknisk tegner. Han blev uddannet til bygningstegner i 1981 og det foregik dengang med r�rpen og tusch, men i det lange l�b passede de lige streger ikke helt til Bents snirklede hjerne, s� indimellem skrev han rim p� tr�kpapiret. Som bekendt har Bent skrevet mange sange, tekster og fort�llinger, og i de senere �r ogs� nye salmer, hvoraf man bl.a. sang "De udbredte H�nder", som fik en fin placering i en stiftssalmekonkurrence.

Kort efter var der ikke meget gang i byggeriet, og tekniske tegnere var der ikke meget brug for, s� Bent blev arbejdsl�s. S� skulle der jo foreg�r noget andet, og Bent blev kontaktet af dav�rende biblioteksleder Gert Fabrin om at lave en udstilling med vittighedstegninger. P� det tidspunkt var man i gang med at starte den nye forening "Dragsholm lokalhistoriske forening". Bent meldte sig ind i foreningen og kom med i en arbejdsgruppe, et bladudvalg, der fremstillede det nye blad "Arilds Lokaltidende".

Bent fortalte ogs�, at det er p� grund af lokalhistorisk forening, at han blev journalist. Han begyndte at sende referater til Venstrebladet, og en dag blev han ringet op af Peter Haugaard, som sagde:"Du sender s� mange referater alligevel, s� du kan jo liges� godt f� penge for det" Siden har Bent jo virket som journalist p� Venstrebladet.

Indimellem beretninger om hans liv fortalte Bent en masse anekdoter, som folk morede sig meget over. Det var en en meget interessant aften, Bent er en fantastisk fort�ller, som rigtig kunne holde folks opm�rksomhed fangen.

Fredag den 7. januar 2011, Hellig Trekongersfest i Vallekilde-Hørve Fritidscenter

Hellig Trekongersfest i Vallekilde-Hørve Fritidscenter
 
Underholdning ved "Hjerter 3"
Underholdning ved "Hjerter 3".

Tirsdag d. 16. november 2010: Foredrag om Grundtvig på Biblioteket i Asnæs

Lars Thorkild Bjørn
Lars Thorkild Bjørn
 
Grundtvig og Lars Thorkild Bjørn i Dragsholm lokalhistoriske Forening
 
Grundtvig og Lars Thorkild Bjørn i Dragsholm lokalhistoriske Forening.

Det var virkelig et arrangement udover det s�dvanlige, som fandt sted tirsdag aften i Aksen i Asn�s. Dragsholm lokalhistoriske Forening havde engageret h�jskolel�rer Lars Thorkild Bj�rn til at vise sin billedfort�lling om N. F. S. Grundtvig, vor store salmedigter (1783-1872).

Lars Th. Bj�rn n�vnte i indledningen, at han var meget glad for at komme her i lokalhistorisk forening i gl. Dragsholm kommune, da man ikke kan sige Grundtvig uden ogs� at m�tte sige Odsherred p� et eller andet tidspunkt. "Grundtvig billeder" er en helaftensforestilling med 2 store akter og megen sang, som man kunne synge med p�, mens billederne blev vist p� en 6 m storsk�rm. "Forsangerne" var bl.a. Erik Grip, Maria Stenz, Grethe Kaasgaard og Michael Kammer.

Grundtvig voksede op i Udby Pr�stegaard p� Sydsj�lland, hans far var f�dt p� Sejer�, hvor hans bedstefar var pr�st. Navnet Grundtvig stammer fra Nyk�bing Sj., hvor der var et lille fiskerleje, der hed Grundvig. Grundtvigs mor blev f�dt p� Egebjerggaard, hvor der st�r en meget smuk mindesten lavet af Larsen Stevns.

Da den lille Frederik var 11 �r gammel mente hans mor, at han skulle have en god uddannelse. Han flyttede derfor ind p� Thyregod pr�steg�rd, hvor de 3 br�dres husl�rer var blevet pr�st. Han havde hjemve, men efter at han var blevet konfirmeret i Thyregod pr�stegaard, rejste han til �rhus og begyndte i latinskolen og fik her sin studentereksamen. Derefter kom han til K�benhavn for at studere teologi som sin far. Han fik dog ikke straks embede efter sin eksamen, men bliver husl�rer p� Egelykke.

P� denne m�de fulgte en lang, grundig og betagende fort�lling om N. F. S. Grundtvigs lange dramatiske liv, om hans virke som salmedigter og som pr�st i Vartov, som samfundsdebatt�r, og om hans politiske liv som medlem af folketinget, og om depressionerne i hans liv, hans familieliv og mange flytninger, han n�ede at blive gift 3 gange og fik 3 s�nner og 2 d�tre. Fort�llingen varede 3 timer, som det vil g� for vidt at referere her, men tiden fl�j af sted under hele forestillingen.

Det blev en helt utrolig dejlig oplevelse for de ca. 85 fremm�dte med en meget veloplagt Lars Thorkild Bj�rn som fort�ller, nogle smukke billeder og dejlige salmer og sange, og foreningen fik da ogs� mange positive tilkendegivelser, da aftenen var slut.

Lørdag d. 16. oktober 2010: Aktivitetsdag i Asnæs Centret

Ukendte billeder studeres
Ukendte billeder studeres.
 
Foreningens stand i Asnæs Centret
Foreningens stand i Asnæs Centret.

L�rdag den 16. oktober afholdt Dragsholm lokalhistoriske Forening og Odsherred Lokalarkiv den s�dvanlige �rlige aktivitetsdag i Asn�s centret.

Som s�dvanlig benyttede rigtig mange i l�bet af dagen muligheden for at studere mapperne med de ukendte billeder. Mange personer blev genkendt, og navnene blev skrevet ned for eftertiden.

Der var ogs� stor interesse for foreningens b�ger, den nye CD om Vindekilde samt foreningens skrifter og bladet Arilds Tidende, ligesom flere meldte sig ind i foreningen

Andelslandsbyen Nyvang deltog igen i �r med b�rstenbindere, og der var k� til smagspr�verne p� pandekager og kaffe med Rich's.

Foreningen gl�der sig over den store interesse, der er for lokalhistorien i Dragsholm, hvilket i h�j grad fremgik ogs� af dette arrangement.

Tirsdag d. 12. oktober 2010: "Slægtsforskning på Nettet"

Mikael Horn
Mikael Horn
 
Slægtsforskning på nettet - et rigtigt tilløbsstykke
Slægtsforskning på nettet - et rigtigt tilløbsstykke.

Man ved jo godt, at flere og flere interesserer sig for sl�gtsforskning, det ved man ogs� i Dragsholm lokalhistoriske Forening. N�r man har lokalhistorie som interesse, m� man ogs� vide mere om sin sl�gt � og omvendt. De 2 ting h�nger meget sammen. Men at der tirsdag aften kom ca. 70 mennesker til en orientering om "Sl�gtsforskning p� nettet" havde man alligevel ikke ventet. Det str�mmede ind med mennesker, og flere borde og stole m�tte s�ttes op og mere kaffe brygges. Det var den garvede sl�gtsforsker Mikael Horn fra F�revejle, som stod for gennemgangen af alle de muligheder, man har for at finde sin sl�gt p� nettet.

Mikael Horn startede med at fort�lle om, hvordan man opbygger et mappesystem p� sin PC for at kunne holde styr p� sin sl�gt. Det er vigtigt, at det er nemt og overskueligt, og et godt billedprogram kr�ves ogs�. Efter at have gennemg�et de grundl�ggende krav for at p�begynde sin sl�gtsforskning, udleverede Mikael Horn nogle sider med gode links til sl�gtsforskning, og disse blev nu gennemg�et p� et stort l�rred, s� alle kunne f�lge med. De vigtigste er Statens Arkiver og arkivalieronline, her kan man finde kirkeb�ger og folket�llinger. Kort- og Matrikelstyrelsen har landkort, Danmark f�r og nu og historiske matrikelkort, tit med navne p�. Disse 3 kilder kaldes prim�rkilder, idet det er de originale sider, der er taget billeder af.

De f�lgende kilder skal man holde sig for �je, hvor materialet kommer fra. Kildekritik er vigtig, s� man ikke kommer ind p� et galt spor. Der blev herefter givet mange eksempler p� links, man kan s�ge p�, b�de lokale, fra Fyn, Jylland, K�benhavn, udenlandske f.eks. mormonerne, om b�ger, adel, kirkeg�rde, pr�ster, billedbaser m.v. Meget er renskrevet f.eks. Dansk Demografisk Database, hvor man kan s�ge p� folket�llinger, hvis man har oplysninger om f.eks. navn og bop�l, i stedet for at l�se en hel folket�lling igennem. Desv�rre er der ikke s� mange skifter, der er filmet, men enkelte jyske er der dog.

Det blev til en meget omfattende og grundig gennemgang af alle disse hj�lpemidler. Man kunne virkelig m�rke, at Mikael Horn har en stor viden om stoffet efter at have besk�ftiget sig med sl�gtsforskning i 29 �r og heraf undervist p� aftenskole i F�revejle i 10 �r. De mange deltagere fik virkelig stof til mange timers sp�ndende besk�ftigelse, inden alle de gode tips er efterpr�vet.

Bente J�rgensen

Den 26. september 2010 deltog foreningen med en stand i kommunens fritidsarrangement "Kultur for alle" på Vig Skole

Der var god interesse for de medbragte lokalhistoriske bøger, og der blev solgt flere eksemplarer af den ny CD om Vindekilde og Dragsholm. Der blev vist dias-show med billeder fra foreningens arrangementer m.v., ligesom scrapbogen var fremlagt.
 
Flere benyttede endvidere lejligheden til at indmelde sig i foreningen, alt i alt en rigtig hyggelig dag.
 
"Kultur for alle" på Vig Skole
 
"Kultur for alle" på Vig Skole
Billeder fra standen i Vig.

Torsdag den 19. august 2010: Besøg i "Mini-Odsherred"

Otto Hallberg byder velkommen i Mini-Odsherred
Otto Hallberg byder velkommen i Mini-Odsherred
 
Det tidligere Fårevejle museum
 
Det tidligere Fårevejle museum
Det tidligere Fårevejle museum.

Dragsholm Lokalhistoriske Forening var torsdag den 19. august p� bes�g hos Mini-Odsherred i Sommerland Sj�lland. Vejrguderne var med de ca. 50 deltagere, n�r man t�nker p� de foreg�ende dages regn. Otto Hallberg fra Mini-Odsherred b�d velkommen, og forsamlingen gik derefter rundt og s� p� alle de fantastiske sm� bygninger, hvoraf nogen ikke er s� sm� endda. Det er s� fint og n�jagtigt udf�rt alt sammen, s� man ikke kan andet end blive imponeret.

Derefter samledes man i Sommerlands cafeteria, hvor K�re Dyvek�r fortalte lidt om Sommerlands historie og forlystelserne. Arealet er i alt 50 tdr. land stort, og der er fast 4 gartnere til at holde det. K�re Dyvek�r n�vnte, at man var meget glad for at huse Mini-Odsherred, man kan h�re at mange er begejstrede for denne helt anden oplevelse i Sommerland, og Sommerland selv er ogs� glade for at kunne give denne anderledes, mere fordybende oplevelse.

Derefter havde Mini-Odsherred s�rget for at alle fremm�dte fik kaffe med lagkage og kringle til, hvilket h�rte med til arrangementet. Herunder fortalte Otto Hallberg om Mini-Odsherred. Man bygger modellerne i 1/10 st�rrelse af kendte og karakteristiske hus og har eksisteret i 16 �r. Foranlediget af bl.a. turistforeningen blev der holdt nogle m�der, og man bes�gte nogle mini-byer. Filip Dyvek�r henvendte sig og sagde, at han havde en lille bygning i Sommerland, som kunne bruges. Efter en grundig istands�ttelse, s� man kan v�re der b�de sommer og vinter, fik man p� denne m�de gode lokaler med et stort og et lille v�rksted samt frokoststue.

Der blev s�gt tilskud fra kommuner, fonde og sponsorer. Turistforeningen havde udpeget de 3 f�rste bygninger: Asn�s station, Bomhuset i Linde all� i Nyk�bing og r�geriet p� Odden, men r�geriet er 55 m langt d.v.s. en bygning p� 5,5 m, s� det blev droppet, og man valgte hovedbygningen p� Klints�g�rd i stedet.

N�r man bygger en ny bygning starter man med en grundplade med 10 cm betonfliser med jernarmering, r�husets ydermur er 5 cm lecaplader limet med flisekl�b. Dette bekl�des med r�de eller gule mursten eller pudses. Murstene fremstiller man selv � som man fremstiller vanillekranse � der bruges frisk ler fra teglv�rket. Teglene fremstilles af keramisk ler, det hele k�res til br�nding i Helsinge.

Mini-Odsherred har 12-14 aktive medlemmer, der m�des 2 gange om ugen hele �ret, hvis man har lyst. De bruger i gennemsnit 2 �r til at bygge et hus og til det k�res ud i terr�net.

Der blev derefter stillet en del sp�rgsm�l, inden alle k�rte hjem efter en dejlig og oplysende aften hos Mini-Odsherred.

Bente J�rgensen

Tirsdag den 8. juni 2010: Byvandring i Herrestrup

Byvandring i Herrestrup
 
Vagn Møller Pedersen fortæller under byvandringen
Vagn Møller Pedersen fortæller under byvandringen.
 
Her har tidligere været tømrervirksomhed
Her har tidligere været tømrervirksomhed.

I en pause mellem regnvejrsdagene gik Dragsholm lokalhistoriske Forening p� byvandring i Herrestrup en dejlig sommeraften tirsdag den 8. juni. M�destedet var Grevinge Centralskole i Herrestrup, og der samlede sig omkring 65 mennesker, der anf�rt af Vagn M�ller Pedersen og Erik Nielsen gik rundt for at h�re om de 20-25 butikker eller virksomheder, der har eksisteret i Herrestrup.

I 1950'erne havde man nok forventet, at der ville ske en st�rre udvikling af Herrestrup. Bl.a. derfor besluttede Grevinge sogner�d i 1954, at der skulle bygges en ny centralskole i Herrestrup, hvor man jo i forvejen havde sportspladsen. Skolen skulle st� f�rdig april 1955, idet skole�ret dengang gik fra april til april. Skolen var dog f�rst klar til brug august 1955, indtil da blev eleverne fordelt p� andre skoler.

Fra skolen gik man rundt i byen og s� bl.a. Flensberg Maskinfabrik, hvor g�rden er fra 1700-tallet og i 1963 blev indrettet til maskinfabrik. Man var underleverand�rer til n�sten alt f.eks. flyvemaskiner, racerbiler, barnevogne og liggestole.

Smedjen � kaldet HOLGER SMEDEN � blev bygget i 1900 og lukkede i 1967-68. Der var bageri, slagter, skomager Jepsen, hvis s�n Erling havde Esso-tanken, systue, manufakturforretning, barber, damefris�r, advokat/ejendomshandel, mejeri, cykelsmed, t�mrer, dyrl�ge, taxi, sparekasse, kommunekontor, gartner, Tatol m.v. Der var ogs� en forkromingsanstalt, der blev bygget i 1952 og lukkede i 1976/77. K�bmandsforretningen blev etableret i 1867. Ferdinand Jensen k�bte den i 1916. Den lukkede 1. juli 1984 og var da ejet af Poul Ejvind Christensen. Det var den sidste forretning, der lukkede i Herrestrup. Her var der ogs� telefoncentral p� 1. salen 1916-26.

Der blev lavet flere udstykninger i Herrestrup til trods for, at Herrestrup ligger i landzone. I n�vnte r�kkef�lge var det Skolev�nget, Byhaven og Ringtoften.

Efter byvandringen gik forsamlingen tilbage til skolen, hvor der blev sluttet af med sp�rgsm�l og kaffe i idr�tscaf�en. Det var en interessant aften, hvor man supplerede hinanden med endnu flere oplysninger, og hvor mange ogs� m�dte mennesker, de ikke havde set l�nge.

Bente J�rgensen

Tirsdag d. 18. maj 2010: Busrundtur

Afgang fra biblioteket
Afgang fra biblioteket.
 
Søskendeparret Marianne Petersen og Hans Jensen, Fårevejlegaard
Søskendeparret Marianne Petersen og Hans Jensen, Fårevejlegaard.

Tirsdag den 18. maj var Dragsholm lokalhistoriske forening p� en dejlig rundtur med bus rundt i den nordlige del af gl. Dragsholm. Kommune. Turen startede kl. 18,30 i flot solskin fra biblioteket i Asn�s. Bussen var fyldt op med 55 mennesker, der n�d turen med Arne Andersen, H�rve, som guide.

Turen gik f�rst til Grevinge, hvor Arne fortalte om Grevinge Mejeri, som er tegnet af den ber�mte arkitekt Ivar Bentsen, s�n af Andreas Bentsen, Vallekilde. Man kan stadig se, at mejeriet har v�ret en meget flot bygning engang. Derefter forbi kirken og stationen.

Vi k�rte videre ad mor�nelandskabet med bronzealderh�jene, som der er mange af i omr�det. bl.a. de 4 Dutterh�je, der ligger 71 m over havets overflade.

I H�ve findes de 2 h�je, Esterh�j og Ole Olsens h�j. Arne Andersen fortalte historien om Esterh�jstenen, der blev sat i anledning af Genforeningen i 1920. Den vejer 25 tons og blev transporteret fra H�ve Strand ved hj�lp af en blokvogn, lejet af Falck til den formidable sum af 60 kr. pr. dag, samt 11 spand heste. P� stenen er mejslet et vers og en tegning af Troels Trier.

Derefter til Veddinge og Disebjerg, hvor der findes fredede orkid�er og sj�ldne sommerfugle. Omr�det bliver afgr�sset og ligger hen som overdrev.

Videre ad �svej, Bjergene, Strandvejen, Vindekilde, opkaldt efter en kilde, der stadig l�ber og forsyner Dragsholms voldgrave med vand. Her ligger R�degaard, som blev opf�rt efter en brand i 1653. Forbi Kol�sskoven, som har v�ret brugt til folkefester og store m�der, bl.a. 25 �rs jubil�et i 1874 for Grundlovens indf�relse, hvor der var forsamlet ca. 5.000 mennesker.

Turen sluttede ved F�revejlegaard, hvor Hans Jensen f�rst fortalte om golfbanen, og derefter viste han sit indend�rs golfanl�g frem, som er en simulator der styres af EDB, men hvor man sl�r med rigtige k�ller og pr�ver at ramme hullerne p� en v�g overfor. Indimellem var der kaffe og hjemmebag, og mange fors�gte sig med golfk�llerne. Hans Jensen fortalte ogs� om g�rdens historie, og hans s�ster, Marianne Petersen, om sl�gterne i tidens l�b p� g�rden.

Til sidst gik turen tilbage til udgangspunktet ved biblioteket efter en sp�ndende aften med en dejlig tur i det sk�nne landskab og en interessant gennemgang af F�revejleg�rds historie samt lidt indsigt i golfverdenen.

Onsdag d. 28. april 2010: Skriv dit øjeblik. Orienterende aften v. forfatteren Anne Marie Donslund

Anne Marie Donslund
 
Anne Marie Donslund
 
Onsdag aften havde Dragsholm Lokalhistoriske Forening inviteret til en aften med forfatteren Anne-Marie Donslund, der underviser p� Vallekilde H�jskoles forfatterlinie. Emnet var: Skriv dit �jeblik � Hvordan skriver du dine erindringer, s� det bliver interessant at l�se. Efter fremm�det at d�mme, m� der v�re mange, der har planer om at skrive deres erindringer eller andet, idet der denne dejlige for�rsaften sidst i april kom 35 meget interesserede tilh�rere for at f� instruktioner i, hvordan man fort�ller og g�r en historie god.

Anne-Marie Donslund fortalte om, at vi har alle s�rlige �jeblikke i livet. Der kan g� lang tid, hvor intet sker, men det enkelte �jeblik folder sig ud som noget vigtigt, der er sket. Vi kan t�nke os vores liv som en fort�lling. Ind imellem kan man viske �jeblikke ud igen, og andre bliver m�ske vigtige. Erindringer binder vores eksistens sammen, b�de vor egen og med andres.

N�r man fort�ller, er det vigtigt at huske sanserne: smag, lugt, f�lelser, hvad blev der sagt, lyde, vejret o.s.v.. Sanserne �bner nemlig en historie for andre.

Herefter skulle alle skrive om deres "�jeblik" og benytte de gode r�d, man lige havde f�et, og det kom der flere gode � og ogs� en meget dramatisk � historier ud af.

Alle fik ogs� til opgave at beskrive en landsbytosse og huske detaljerne s�som f.eks. p�kl�dning, sprog og gangart. Der blev igen l�st nogle eksempler op.

Til sidst skulle alle fort�lle om et tr� - der var vist flest fort�llinger om moreltr�er � som jo har den fordel, at man b�de kan klatre i dem og spise morellerne samtidig. Denne �velse var for at vise, at det er godt at tage udgangspunkt i et sted, s� har alle noget, man kan starte med.

Det blev en meget sp�ndende og l�rerig aften med mange flere gode r�d, som forh�bentlig har givet alle blod p� tanden til at g� hjem og g�re alvor af at skrive deres egne erindringer.

Bente J�rgensen.

Tirsdag den 23. februar 2010, Niels Kjeld Nielsen, "Dutterhøj", om Asnæs by og sogn

Niels Kjeld Nielsen, "Dutterhøj", om Asnæs by og sogn
 
Niels Kjeld Nielsen, "Dutterhøj", om Asnæs by og sogn
 
Tirsdag den 23. februar havde Dragsholm Lokalhistoriske Forening indbudt til foredrag med Niels Kjeld Nielsen,"Dutterh�j" om hans erindringer fra Asn�s by og sogn. Ca. 50 mennesker havde fundet vej til Aksen for at h�re Niels Kjeld Nielsen, som ogs� viste billeder fra g�rden og fra Asn�s by og sogn.

Niels Kjeld havde delt sit foredrag op i 3 afsnit: historie, egne oplevelser samt det gamle og det ny Asn�s.

Asn�s sogn er delt op i 4 ejerlav, hvoraf H�ve er det st�rste og n�r helt ned til Asn�s. Endvidere, Asn�s, �stofte og Tolsager, der gr�nser op til Grevinge sogn. H�ve og Asn�s var de st�rste med hver 20 agerg�rde, �stofte med 8 og Tolsager med 7�. H�ve er udskiftet i "stjerneform" d.v.s at g�rdene kunne blive i byen, og markerne blev bredere og bredere. Niels Kjeld fortalte ogs� om, en sten kastet af en trold mod Grevinge kirke. Den landede bare ved "Dutterh�j", den skulle have v�ret 18 meter i omkreds og blev brugt til t�rskler og trapper ved d�rene mange steder i �stofte. Dette er sikkert overleveringer, men det st�r n�vnt i Lars Andersens b�ger om Odsherred. Derefter h�rte man om Niels Kjelds forf�dre p� "Dutterh�jg�rd", og om deres liv p� g�rden.

Niels Kjeld fortalte ogs� om sit eget liv, om alt hvad han havde besk�ftiget sig med fra skoletiden og ungdoms�rene og videre frem. Der blev vist billeder af skoleklasser og gymnastikhold, hvoraf forsamlingen kendte mange p� billederne. Niels Kjeld har haft mange interesser f.eks. spejder, gymnastik, brevduer, som han har endnu. Det l�ngste hverv har v�ret i vandv�rket, men ogs� kommunalpolitik har Niels Kjeld deltaget i som medlem af Dragsholm kommunalbestyrelse.

Sidste del af foredraget handlede om Asn�s by, hvor man fik en meget grundig og sp�ndende gennemgang af de fleste bygninger i Asn�s, ting og personer, som man ikke t�nker p� til daglig, men som st�r lyslevende for �n igen, n�r man f�r det genopfrisket.

Tak fra foreningen til Niels Kjeld for en god oplevelse og et godt foredrag.

Hellig tre Kongersfesten den 15. januar 2010 i Vallekilde-Hørve Fritidscenter

Helligtrekongersfesten den 15. januar 2010
 
Helligtrekongersfesten den 15. januar 2010
 
Helligtrekongersfesten den 15. januar 2010.

Fredag den 15. januar afholdt Dragsholm Lokalhistoriske Forening Helligtrekongersfest i Vallekilde-H�rve Fritidscenter med 46 deltagere.

N�stformanden, Birrit Petersen, som stod for dette vellykkede arrangement, b�d velkommen, og man gik over til at nyde Fritidscentrets dejlige mad. Der var en rigtig god stemning, og snakken gik livligt ved bordene.

Efter maden underholdt H�rves Musikalske Venner, som efter en l�ngere pause, var blevet overtalt til at komme og synge for os. Det gjorde de rigtig godt med en masse gamle sange, vi alle kender. Der blev ogs� sunget godt med p� de omdelte f�llessange, som Vennerne delte rundt.

Til sidst var der lotteri med mange gevinster. Det blev endnu en god og hyggelig Helligtrekongersfest, som der er tradition for i Dragsholm Lokalhistoriske Forening.

Bente J�rgensen.

Tirsdag den 24. november 2009, amatørarkæolog Per Lars Christiansen, Holbæk

Sølvske fra Vindekilde
Sølvske fra Vindekilde.
 
Per Lars Christiansen fortalte i Dragsholm lokalhistoriske Forening p� biblioteket i Asn�s om de nye guldfund i Odsherred

Per Lars Christiansen fortalte i Dragsholm lokalhistoriske Forening p� biblioteket i Asn�s om de nye guldfund i Odsherred, specielt de seneste fund i Vindekilde. Per Lars Christiansen havde medbragt mange sp�ndende fund, som blev fremlagt p� 2 borde, heraf �t udelukkende med fund fra Vindekilde.

Per Lars Christiansen er formand for Odsherred Detektorklub og har afholdt adskillige detektorkurser. N�r man g�r med detektor, skal man ogs� huske at bruge �jnene, der ligger ofte noget oven p� jorden, f.eks. har nogen engang fundet en s�lvm�nt i et muldvarpeskud. Man skal holde detektoren t�t ved jorden og helst g� p� tils�ede marker, og ikke p� majsmarker i � meters h�jde eller marker med h�jt gr�s.

Per Lars Christiansen fortalte meget interessant historien om voldstederne i Odsherred og H�jby S� og viste billeder til p� overhead. Det drejer sig om ruinen i Kelstrup, Borren ved H�jby, N�sholm, Dr�sselbjerg, 1 i Sejstrup og 2 i Stokkebjerg skov. Ved yndlingsstedet, Borren i H�jby, er i �vrigt fundet langt over 5000 ting. Men der er ogs� fundet f.eks. �kser, m�nter, ambr�stbolte, spydspidser m.v. ved bl.a. N�sholm og nogen af de andre steder.

Sidste del af foredraget handlede om fundene i Vindekilde. Vindekilde har v�ret et ret ubeskrevet blad i historien, den er p� et tidspunkt n�vnt i en pr�steindberetning, men er nu bedre dokumenteret ved hj�lp af fundene, specielt m�nterne, som ark�ologer altid bruger til at tidsf�ste med, hvis der ikke er andet sikkert. Der er bl. fundet 8 middelalderm�nter, der er fra 1300-1340, 5 regnephenninge fra 1658-1660, som efter al sandsynlighed stammer fra tyske lejesoldater. Regnepenninge er fremstillet i N�rnberg omkring �r 1600 og de fundne m�nter har ikke v�ret gangbar m�nt, men brugt som en del af en slags kugleramme. Desuden er der i Vindekilde fundet andre m�nter, 9 bronzesp�nder, 65 bronzegenstande m.v. og en meget sj�lden fibula, som var vor tids sikkerhedsn�l samt som noget af det sidste en stor fors�lvet ske. Der har kun v�ret s�gt i Vindekilde et �rs tid, s� man m� sige, at det virkelig har givet gevinst, og at detektoren har vist sin berettigelse.

Nogle af disse ting er afleveret som danef�, d.v.s. at det er �ldre end fra 1536. Danef� betyder d�dt, alts� herrel�st gods, eller "Hvad ingen ejer, ejer kongen". Det var en rigtig sp�ndende aften med en meget veloplagt og meget vidende foredragsholder, som til sidst opfordrede til, at hvis man s� en flok personer med detektor p� en mark, var man meget velkomne til at henvende sig og h�re n�rmere om deres arbejde.

Bente J�rgensen

Tirsdag d. 20. oktober 2009, kl. 19,00: Slægtsforskning v. Arne Olsen

Slægtsforskning v. Arne Olsen
 
Slægtsforskning v. Arne Olsen
 
Tirsdag den 20. oktober afholdt Dragsholm lokalhistoriske Forening et sl�gtsforskningsm�de, der var beregnet for s�vel nybegyndere som igangv�rende sl�gtsforskere. Der er en st�rre og st�rre interesse for sl�gtsforskning, hvilket man kan konstatere af, at der var ialt 40 deltagere til dette m�de.

Det var Arne Olsen, H�rve, der fortalte om, hvordan man begynder p� og kommer videre med sl�gtsforskning. Arne Olsen gav en grundig indf�ring i brug af kirkeb�gerne, som er det arkivalie, en sl�gtsforsker starter med, og som findes p� Landsarkiverne. Desuden fik deltagerne en god orientering om udarbejdelse af ane- og eftersl�gtstavler.

Efter pausen orienterede Arne Olsen om tinglysning og brugen af skiftedokumenter og realregistre vedr. ejendomme. Disse arkivalier er en rigtig god sl�gtskilde, som ligeledes findes p� Landsarkiverne.

Det var en meget oplysende aften med en god og grundig orientering om mange flere emner inden for sl�gtsforskning end de her n�vnte.

Lørdag d. 10. oktober 2009, kl. 10,00-14,00: Aktivitetsdag i Asnæs Centret

Oscar Udsholdt signerer sin nye bog
Oscar Udsholdt signerer sin nye bog.
 
Stor interesse for lokalhistorien
Stor interesse for lokalhistorien.

L�rdag den 10. oktober afholdt Dragsholm lokalhistoriske Forening og Odsherred Lokalarkiv den s�dvanlige �rlige aktivitetsdag i Asn�s centret.

Rigtig mange benyttede i l�bet af dagen muligheden for at studere mapperne med de ukendte billeder. Mange personer blev genkendt, og navnene blev skrevet ned for eftertiden.

Oscar Udsholdt, som dagen i forvejen netop har udgivet sin nyeste bog "Skippinge, en herredsby � og dog", signerede b�ger for mange af foreningens medlemmer, der var m�dt op for at f� udleveret bogen, som udleveres gratis til medlemmer resten af oktober m�ned. Derudover var der mange ikke-medlemmer, der k�bte bogen. Det er gl�deligt, at bogen allerede har vakt s� stor interesse, som den har.

Der var ogs� stor k�belyst til foreningens andre b�ger og skrifter, ligesom flere meldte sig ind i foreningen.

Andelslandsbyen Nyvang deltog med en arbejdende b�rstenbinder, og der blev givet smagspr�ver p� pandekager og kaffe med Rich's.

Foreningen gl�der sig over den store interesse, der er for lokalhistorien i Dragsholm, hvilket i h�j grad fremgik ogs� af dette arrangement.

Bente J�rgensen
Dragsholm Lokalhistoriske Forening