Foreningen / Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Dragsholm Lokalhistoriske Forening

Dragsholm Lokalhistoriske Forenings dataansvar
Vi behandler personoplysninger, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Dragsholm Lokalhistoriske Forening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Du kan altid kontakte foreningens datakontaktpersoner som er:
Birte Hansen
Storegade 18, 4550 Asnæs
Telf.: 29872768
Mail: birtebirdy@live.dk

eller:
Lone Larsen
Fladehøj 41
4534 Hørve
Telf.:20831215
Mail: dragsholmlokalhistoriske@gmail.com

CVR: 94392659
Website: www.dragsholmlokalhistorie.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1. Medlemsoplysninger
Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

2. Oplysninger om frivillige:
Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
Andre oplysninger som tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer.

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:
Håndtering af medlemslister
Opkræve kontingent
Udsendelse af foreningens blad

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:
At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
At kunne udbetale evt. transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:
At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
At kunne vise situationsbilleder fra konkret arrangementer i foreningen
At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Foreningen medlemsliste offentliggøres ikke på foreningens hjemmeside og endvidere giver foreningen ikke personoplysninger fx til brug markedsføring – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
De indsamlede data opbevares hos foreningens kasserer. Ældre data dog på foreningens arkiv.
Ved udmeldelse af foreningen slettes alle de indsamlede data.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
Du har ret til at blive oplyst om behandlingen af data
Du har ret til indsigt i egne personoplysninger
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
Du har ret til at få oplysninger om dig slettet
Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
Du har retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.

Vedtaget august 2018.
Tilrettet august 2023.
Bestyrelsen.
Dragsholm Lokalhistoriske Forening